כינוס אברכים מוצש"ק פרשת וארא

כינוס אברכים מוצש"ק פרשת וארא

הגר"פ ברונפמן שליט"א

אנו נמצאים כעת בימי השובבי"ם, ימי חיזוק.

כתוב בפרשת השבוע ד' לשונות של גאולה "והוצאתי" "והצלתי" "וגאלתי" "ולקחתי", שואל הגאון אם "ולקחתי" הוא לשון גאולה למה "והבאתי" אינו לשון גאולה ויהיו ה' לשונות גאולה.

מבאר המהר"ל בהגדה של פסח דולקחתי אתכם לי לעם היינו ליצור גוי חדש עם נימוסין חדשים להתנתק מנימוסי מצרים להיות עובדי ה', לשמוע בקול חכמים, ואשר על כן נמנה דבר זה כאחד מלשונות הגאולה.

כל דור והניסיונות שלו, בדורות עברו היו נסיונות ההשכלה, הציונות וכו', בזמננו עיקר הניסיון הוא החשיפה לכל הנעשה בעולם, והוא ניסיון בין לגדולים ובין לקטנים, וממילא כל אחד צריך לגדור את עצמו, ויקיים בעצמו ולקחתי אתכם לי לעם, עם נימוסין.

התאספנו כאן לקום ולעשות גדרים וסייגים, ומ"מ צריך להדגיש שמי שאין לו צורך בכל המכשירים הללו ודאי עדיף טפי שלא יהא לו עסק עמהם, אין מצוה להשתמש במכשיר חסום, צריך לומר שאפשר לכתוב חידושי תורה בעט גם כן…

כתוב בחז"ל דעם הארץ אימת שבת עליו, אומרים דהפשט דביום חול אם יש שאלה אפשר לחפש במחשב, בשבת אי אפשר, לכן עם הארץ אימת שבת עליו…

נחזור ונאמר אפשר לבנות חיי עולם, חיי משפחה, חיי קדושה בלא שייכות למכשירים הנ"ל, עצם החשיפה לכל הוויות העולם הוא סתירה למצב של יהודי, של עם נימוסין.

כאמור התאספנו כאן לעשות חיזוקים, אומר החפץ חיים "נחית בחסדך עם זו גאלת" בזכות החסד יצאו עמ"י ממצרים, בזכות החסד הרוחני שעשה כ"א עם חברו יצאו ממצרים, מהו החסד הרוחני, עצם המציאות שהתאספו קבוצות קבוצות לקרוא בשם ה' ולטכס עצות ביראת ה' זה החסד שעשה כ"א עם חברו, שע"י התאספות צדיקים זוכה כ"א להתרומם ולהתקדש.

וא"כ אין לזלזל ח"ו בהתאספות עמך בית ישראל לקיים גדרים עליהם ועל זרעם, ואין לומר אני איני צריך לזה ואיני רואה תועלת בזה, כי בעצם השותפות של כל יחיד יש בכדי לרומם ולחזק הציבור כולו.

בזכות חיזוק זה נזכה להוסיף בכבוד שמים ורוח טהרה תעבור בארץ.

הגר"ד הלל שליט"א

ישנם ב' פסוקים בנביא יחזקאל פט"ז שסידרו אותם מסדרי ההגדה בהגדה של פסח, והם קשורים לפרשיות שלנו, פס' ראשון "רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים וכו'", פס' שני "ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי".

מבארים חז"ל (סוטה יא,ב) דאחר הגזירה דכל הבן הילוד וכו' הלכו נשים צדקניות של ישראל וילדו בשדה, וכשבאו המצרים להרגם נעשה נס ונבלעו הילדים באדמה, הביאו המצרים מחרשות לחרוש האדמה ונעשה נס נוסף והעמיקו הילדים באדמה, וכל גדילת הילדים נעשתה בנס כמבואר בחז"ל, כל זה מדובר על אמצע הגלות הרבה לפני הגאולה.

מאידך הפס' השני מדבר על שלב שלפני הגאולה ממש, רש"י פר' בא מביא מכילתא שישראל לא היה בידם מצוות ליגאל והיו ערומים מן המצוות, נתן להם הקב"ה ב' מצוות פסח ומילה, וזהו שאמר הכתוב ואראך מתבוססת בדמיך, דם פסח ודם מילה שבזכותם נגאלו, שמעתי מהגר"ז סורוצקין זצ"ל דמתבוססת היינו דזה הבסיס של הכלל ישראל.

אכן בנביא ביחזקאל מובא קודם כל הפס' השני המדבר בגאולת ישראל ואחריו מובא הפס' הראשון המדבר על אמצע הגלות, והדברים אומרים דרשני.

יתכן דהביאור דהנה הריבוי והגדילה האמיתית אינם בענייני העוה"ז רק בעניני רוחניות, וע"כ הקדים הנביא הפס' דואראך מתבוססת בדמיך לפס' דותרבי ותגדלי, לומר דהריבוי והגידול דישראל הוא מכח המצוות והרוחניות.

היצה"ר עיקר מלחמתו באותו ריבוי וגידול רוחני, וכל דרכיו לחפש איך למעט את ישראל מאותו ריבוי מבורך.

יש מקום בעולם שמאבחנים ילדים ומכניסים אותם לחדר עם אמבטיה מלאה מים, ובחדר ישנם כלים מכלים שונים בגדלים משתנים החל מכפית קטנה ועד סיר גדול ומבקשים מהילד להוציא המים מהאמבטיה, אם יוציא בכפית הרי רמתו השכלית נמוכה מאד, וכן הלאה והלאה, אבל המבחן האמיתי אם יבין הילד שאין הוא צריך להשתמש בכלים כלל רק להסיר את הפקק…

מורי ורבותי היצה"ר יודע שכדי לרוקן את האדם ממעלותיו הרוחניות ישנם הרבה כלים והרבה דרכים, אבל בדורנו הגיע היצה"ר אל הנקודה עצמה, אל הפקק המונע מבעד המים לצאת, ויותר אין צריך לכלי עבודה נוספים, ע"י האינטרנט האייפון ושאר מרעין בישין נפרץ הסכר.

קראנו בפרשת השבוע "הירא את דבר ה' הניס וכו'" "ואשר לא שם לבו וכו'" אומר השפת אמת דהתורה באה ללמדנו דכשאין שימת לב אזי אין יראת שמים, המעכב הגדול של בחינת היראה הוא החוסר תשומת לב, וזה אשר מבקשים מאיתנו, שימת לב בבית פנימה, שימת לב לבל יפרוץ המשחית למחננו.

בברכת החודש אומרים ויגאל אותנו בקרוב – חברים כל ישראל, ראיתי פעם בחת"ס דהכוונה דכשנזכה לגאולה במהרה בימינו יחזור דיני חברות, והנה עכשיו יש לנו הזדמנות להיות "חבר" קודם ביאת הגאולה ולהיות נקי מכלי המשחית הנ"ל, ואם לא נתרגל כעת לגדור גדרים והרחקות מה יהיה בזמן ביהמ"ק, הלא להיות חבר בזמן הגאולה אינו דבר פשוט כ"כ, היום נדרשים להתרחק מדברים שבלא"ה רחוקים מאיתנו. ושנזכה בקרוב דמי שעשה ניסים לאבותינו הוא יקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ "חברים" כל ישראל ונאמר אמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>