סיפור אישי מזעזע

כינוס אברכים בביהמ"ד "חניכי הישיבות" רמב"ם,

מוצש"ק פרשת בשלח תשע"ה

 

הגר"צ ראם

התכנסנו כאן על דעת רבותינו לעסוק בענייני השעה, ואין מסרבין לגדול על כן אדבר כמה מילין. אנו עוסקים כעת בפרשיות המדברות מענין יציאת מצרים, וזהו זמן המסוגל להתנקות מזוהמת מצרים. צריך לדעת שגם מי שאין לו שייכות לזה הלא בניו שבישיבות ובנותיו בסמינר לא ימלט שלא יפגשו בזה וא"כ דבר זה נוגע לכאו"א.

מעבר לכך, דבר זה הוא צרת הדור ממש, הגמ' מספרת איך שחטו אנשי כנה"ג ליצרא דע"ז בראותם קושי הניסיון, וכן מסופר על מנשה שאמר לרב אשי אילו היית בדורנו היית מרים שפולי גלימתך ורץ לע"ז, ובפשטות נראה שהקב"ה הוריד מעיקרא ניסיון קשה של ע"ז לעולם, אכן בגמ' מבואר דמתחילה לא עבדו ע"ז אלא להתיר להם עריות ורק אח"כ נמשכו לעבוד ע"ז מרצונם, מבואר דמתחילה יכול לבוא הניסיון מדרכים צדדיות, ואח"כ להפטר ממנו צריך עבודה קשה, עכ"פ צריך לדעת שמדובר כפשוטו על עתיד ילדינו והדורות כולם, זה לא סתם גזירת ממשלה דגזירה עבידא דבטלה, וא"כ כ"א צריך להרגיש שייך מצד שמדובר כאן בצרת הכלל. הר"ן בר"ה מביא מקור לתקיעת שופר דאלול ממה דאיתא בפרקי דר"א דכשחזר משה ועלה השמימה אחר מעשה העגל תקעו בשופר להודיע שעלה משה שלא יבואו לטעות שנית, והקב"ה עלה ונתעלה באותו שופר, וא"כ כשמתכנסים לעמוד בפרץ ולהתריע לבל יחטאו הקב"ה מתעלה באותו שופר.

צריך לדעת הרי כיום הולכים לתור רפואי ואומרים לך את התוצאות אפשר לקבל או כאן או דרך המחשב, עוד כמה שנים יכול להיות שכבר לא ישאירו לנו ברירה, אם לא נתאגד ונעמיד באופן ברור את צרכי הציבור החרדי, יכול להיות שעוד כמה שנים לא ישאירו לנו בחירה. כתוב בגמ' דמנסים לשדל האשה הנחשדת שתודה ולא תשתה מים המאררים, ואומרים לה הרבה ילדות עושה וכו', רואים שהדברים הכי חמורים מתחילים לפעמים מקלות ראש קטנה, ממילא צריך להביא את האנשים שמבינים בזה שיסבירו איך ליזהר שלא לסטות אפי' סטייה קלה מדרכי השמירה, וכן שיעוררו אותנו שנצא מהאדישות.

הקב"ה יעזור שתהא התעוררות מהתכנסות זו, וכן שיתעלה שמו ושנזכה לגאולה שלימה.

 

הגרא"י קרליץ

בקשו ממני לדבר כמה מילים, לדבר אי אפשר אבל לזעוק חייבים. צריך לדעת, מי שנמצא בביהמ"ד אולי לא יודע, אבל בחוץ מתחוללת מגיפה, יש באיזה מקום נידח בעולם איזה נגיף שכל העולם חרד ממנו, הנגיף עדיין לא הגיע כמעט לשאר ארצות אבל כל העולם בדאגה מהנגיף הקטלני. צריך לדעת שהמגיפה של האינטרנט לא נמצאת בארץ נידחת היא נמצאת כאן בארץ ישראל, בכל עיר ועיר ובכל שכונה ושכונה.

במו עיניי ראיתי שבאה אשה לא צעירה שהבעל שלה נושא תפקיד תורני, והיא באה למרן הרב שליט"א לבכות, הבעל שלה בלילה במקום לשבת וללמוד הוא נעול בחדר לא בשביל ללמוד… אם כ"א ירגיש שזה נוגע אצלו לחיים ולמוות ממילא אפשר יהיה למצוא פתרונות, הבעיה שלא מרגישים כך. בא אחד לשאול את מרן הרב שליט"א בימים נוראים אני משמש כבעל תוקע ואילו במקום העבודה שלי יש אינטרנט האם ראוי שאשמש כבעל תוקע, ענה הרב על תקיעת שופר אתה שואל, מה עם להיות יהודי על זה אתה לא שואל?…

באחד הכינוסים הגיע מרן הרב ואמר מספר מילים, "זה פיקוח נפש!" שאלו אותו מה עם הנשים, ואמר הרב אצל נשים זה יותר מסוכן, נשים דעתן קלה.

כמה הכרת הטוב אנו חייבים לאותם אלו שעוזרים לנו לשמור על עצמינו, זה תפקיד של כל אחד ואחד לשמור על עצמו, והם עוזרים לנו בכל מיני דרכים, עוד מעט ידברו על זה, אבל דבר אחד צריך לדעת מדובר כאן בפיקו"נ של כל יחיד בלא גוזמא, לא של פלוני ואלמוני, מדובר בפיקו"נ שלו ושל אשתו ושל ילדיו. אני זועק מקירות לבי חוסו על נפשותיכם ונפשות בניכם ובנותיכם ועשו כל מה שצריך כדי לעצור את המגיפה הנוראה הזאת.

 

הגר"מ שטיין

אנו נקראים לעמוד בפני גל המאיים לשטוף את היהדות וכפי הגדרת מורנו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל מימות עולם לא נברא מכשיר כה מושחת, ולכן מגייסים למערכה את החיילים החזקים ביותר. צריך לדעת חומרת המצב מדובר במאות וי"א אפי' אלפים מתוך כלל הציבור החרדי בעולם שפשוט נושרים, הם לא מורידים את הכיפות ולפעמים אפי' לא את הזקן והפאות, רק הכל רקוב מבפנים.

מפורסם בשם הח"ח שיש 5 סוגי אנשים ביהדות, רותח, חם, פושר, קר וקפוא. וכמו שאדם היה כאן בעוה"ז כן יהיה לעוה"ב. יש יהודי רותח, בית יעקב אש ובית יוסף להבה, יש יהודי חם, ויש יהודי פושר רואה חילול שבת רואה פריצות ולא מתרגש, יש יהודי קר "אשר קרך ברך" זהו עמלק, ויש יהודים ממחלקת קפואים ג"כ, קרח אותיות קרח ואיתא בגמ' פ' חלק באותה שעה אמר קרח אין משה נביא ואין תורה מן השמים, הרי אלו חמישה.

דוגמא ליהודי רותח, מסופר בפאר הדור למרן החזו"א, שבהיותו פ"א יושב ולומד בשב"ק סמוך לישיבת סלבודקא, עבר באיזור יהודי חילוני מעשן סיגריה ומחלל שבת בפרהסיא, וממולו מגיע יהודי חסידי ובראותו למחלל שבת מיד ניגש אליו ובלא אומר ובלא דברים נתן לו סטירת לחי מצלצלת, והחל לבכות ולהגיר דמעות כנחל ולזעוק "חצוף, איך אתה מבזה את אבא שלי". ראהו החזו"א ואמר לא' מבאי ביתו (הגר"ד פרנקל) הביאהו לאותו יהודי אצלי, כשהגיע אמר לו החזו"א אתה ממונה מטעמי לפקח על העירוב בבני ברק ועל המקוואות, הלה החל מגמגם, כבוד הרב איני בקי בהלכות כל כך, אמר לו החזו"א החלק של ההלכה זה החלק הקל אני אדאג שתלמד, הריתחא שלך זה מה שאני צריך, אני צריך יהודי שאם ימצא עמוד אחד של עירוב שאינו מתוקן 5 דק' לפני שבת הוא ירוץ משכונה לשכונה למנוע החטאת הרבים.

דוג' נוספת ליהודי רותח, הגאון ר' שמשון פינקוס זצ"ל, היה בזמנו חברה שהחלה בפרסום מודעות שחץ ברחובות, והגר"ש זצ"ל בלא פחד ובלא מורא היה ניגש ומוריד בעצמו מודעות אלו, הביאוהו בפני השופט ועמד על כך שהוא ייצג את עצמו במשפט. פתח הגרש"פ ואמר דע לך כבוד השופט אני לא פושע, אני רב קהילה יש עשרות ארגוני חסד העומדים תחתיי, אתה ודאי תמה מה מביא אדם כמוני להשחית מודעות בפומבי, ובכן אדוני השופט עם ישראל קיים כבר ב"ה למעלה מ-3,300 שנה חרף כל הרדיפות והגזירות שעברנו כל השנים, האם אתה מסכים שיש כאן דבר לא טבעי, משהו שיוצא מן הכלל, השופט מהנהן (אכן כבר כתב הגר"י עמדין זצ"ל שזהו הנס הגדול ביותר שארע מימות עולם, נס קיום העם היהודי) ובכן תדע לך אדוני השופט שיש לזה אך ורק הסבר אחד, שומר עמו ישראל, והבורא יתברך שהוא שומר ישראל הודיע לנו בתורתו שאם יהיו תמונות כאלה ברחובות הוא מפסיק לשמור, "וראה בך ערות דבר ושב מאחריך", זה לא נאמר לא על חילול שבת ולא על אכילת מאכ"א, זה נאמר על וראה בך ערות דבר, ממילא תבין שעשיתי מה שעשיתי מתוך דאגה אמיתית לכלל ישראל ולא מתוך יצר ההשחתה (אגב אורחא אומר מה שאמר לנו מרן הרב וואזנר שיחי' אין אסון אחד שמתרחש בעמ"י שאין לו חלק ושייכות עם בעיות הצניעות, כל האסונות קשורים בכך שיש מצב של ושב מאחריך רח"ל), זו ההשקפה האמיתית של היהדות, ברוך ה' לא לקח הרבה זמן והגרש"פ שוחרר לביתו…

ובכן רבותי זה יהודי רותח, אך דעו רבותי כי השטן המציא לו כלי משחית שלוקח יהודים חמים ואף רותחים ומצנן אותם בים של חומריות, מבחוץ הכל נראה אותו דבר, אבל מבפנים הכל רקוב ה"י. והקרירות הזו רבותי זהו אשר קרך בדרך זהו עמלק, אומר רש"י בכי תצא דיש בזה ג' עניינים. מקרה, קרירות וקרי. ויספר מרדכי לאסתר את כל אשר קרהו אומרים חז"ל בן בנו של קרהו בא עלינו, וזהו כל עניינה של התקשורת, מתחיל בחדשות ושם כידוע הכל המקרים לא השגחה, מעולם הרי לא יזכירו שבזכות התמדה של איזה בחור נמנע פיגוע גדול בחסדי ה', הכל מקרה וזה מביא לקרירות אשר מביאה לידי טומאה וזהו זה השכינה מסתלקת. אנו ניצבים כעת במצב של גזירת דת כפשוטו, כשאותו "משורר לאומי" שהיה תלמיד וואלאז'ין כידוע התדרדר לאן שהתדרדר הוא היה צריך לקרוא אלפי דפים של כפירה ומינות ולחצות הרבה מחסומים רגשיים בדרך, להוריד כיפה, זקן, פאות, ציצית זה לא דברים קלים בכלל. היום לא צריך לקרוא אלפי דפים, לא צריך להוריד זקן, הסתכלות אחת שלא במקום וה' ירחם, מעולם לא היתה לנו מלחמה כזו.

יש לי מכתב בבית מראש ישיבה שנקלע לשיחת חיזוק שלי באלעד ששינתה את חייו, הוא כ"כ התבייש ממני שהוא השאיר את המכתב והתקשר אח"כ מטלפון חסוי לוודא שקבלתי את המכתב. תמצית הדברים הוא שארע לו להחרים אייפון לתלמיד בישיבה, והניח אותו בארון עד שימכרנו לנכרי (אגב הוראת מרן הגר"ח שליט"א שאסור למכרו אפי' לנכרי) ופעם אחת מתוך סקרנות לדעת על מה הרעש הגדול ובשל מה כל הסער הזה, יצא לו להסתכל באותו מכשיר ומאז התדרדר מדחי אל דחי במשך שנה וחצי עד שכמעט עזב את הכל, עד שזימנה ההשגחה שיגיע לאותו כינוס באלעד.

הרב'ה שלי הגרי"מ פיינשטיין זצ"ל תמיד היה חוזר על הזוהר שכמו שהיה מבול בזמן נח ומי שניצל היה רק מי שזכה ליכנס לתיבה, כך יהיה באחרית הימים, יהיה מבול של פריצות, ע"ז, כפירה, עזות, חוצפה, כל הרשימה של הגמ' סוף סוטה ומי שינצל הוא אך ורק מי שיכנס לתיבה, וביאר הגרי"מ דהיינו מי שיכנס לפנימיות של התורה ("תיבה" מלשון מילה, כל משפט מורכב מתיבות, והנכנס לתיבה היינו הנכנס בעומק הדברי תורה), ואין הכוונה ללימוד הקבלה, הכוונה להבין כמו שצריך גפ"ת, לעמול על דברי המהרש"א וכן הלאה.

אני זוכר כשהייתי ילד היה מאבק נגד הטלויזיה. וב"ה המאבק הצליח, איך הוא הצליח, בהתחלה הרי חדר המכשיר הזה לכל בית, עד שהתחילו להבין גודל החורבן מי נהיה מחנכי הדור, צריך לדעת שיש מושג כזה של התדבקות רוחא ברוחא, הרוח של המשפיע נדבקת ברוח של המקבל, השומע, ואם המשפיע טמא זה ישפיע על המקבל אע"פ שהדברים עצמם אין בהם פסול ופגם, ומזה מגיעה קרירות נוראה, והאדם המאזין או רואה אפי' לא יודע מהיכן תפסה אותו כזו קרירות. ואיך בכל זאת הצליח המאבק בטלויזיה, בהבינם גודל האסון יצאו כל גדולי הרבנים בקריאה מפורשת ונחרצת שמי שמחזיק במכשיר הנ"ל הרי הוא מנודה, וזה הצליח, במבט של 45 שנים לאחור אפשר לראות שאצל המזרחי שלא שמעו בקול הרבנים וברוב הבתים הכניסו מכשיר הנ"ל המצב איום ונורא, ובציבור שלנו ב"ה נשמעו לקול הרבנים וקם דור ישרים מבורך, הצלחנו ליצור דה-לגיטימציה למי שמחזיק טלויזיה.

סיפר לי קרוב משפחה רב אורתודוקסי חשוב בארה"ב, שלפני כמה שנים היתה פגישה משותפת לכמה רבני קהילות בארה"ב עם נשיא ארה"ב דאז (בוש) והוא שאל אותנו מי לדעתכם האויב מספר אחת של העולם, ענינו מה שענינו והוא השיב לנו כי לדעתו האויב מספר אחת הוא האינטרנט מארבע סיבות, אחת הוא גורם ממכר שאין כמוהו וגורם לעשרות מיליוני אנשים פשוט להפסיק לעבוד ולתפקד תיפקוד נורמלי, סיבה שניה ציין אותו נשיא חצי מילדי ארה"ב ילדים להורים פרודים או גרושים ובחלק גדול אשם האינטרנט, סיבה שלישית כל הטרור העולמי בעת החדשה מצליח בעזרת האינטרנט, סיבה רביעית כל משוגעי העולם מוצאים בו בית חם ודי לחכימא. רבותי זה מדובר אפי' בגויים כמה הכלי הזה משחית, עאכו"כ כשמדובר בנו בני תורה כשמדובר ביידישקייט.

מורי ורבותי אמר השטן לעצמו איך הצליחו הרבנים במאבק נגד הטלויזיה, כי הוא מכשיר בילוי, מכשיר בילוי אפשר לחתוך ולהוציא חוץ למחנה בצורה גורפת חד וחלק, אמר השטן אני אצור מעתה מכשיר הרסני פי כמה שיהיה ג"כ מכשיר הכרחי לחיי היום יום ועכשיו נראה את הרבנים מורים שאסור להשתמש במחשב, הרי זה כמו לומר אל תשתמש בחשמל, מורי ורבותי עד עתה הוא הצליח בגדול, אלפים נושרים, אנשים מורים היתר אומרים אני ודאי צריך להשתמש. איך אמר לנו מרן הגר"ח שליט"א, מעולם לא בא ושאל אדם אם מחמת בעיות פרנסה מותר לאשתי לעבוד בשב"ק באיזה סופרמרקט בתל אביב, וכמובן היא הרי תחזור לסעודה שלישית…מאידך באים ושואלים אם אשתי יכולה לעבוד עם מחשב שאינו חסום ואני אומר להם שוב ושוב, מחשב לא חסום זה חמור מחילול שבת.

סיפר לי ידיד אדם שהיה קרוב אצל הגרמ"ש שפירא זצ"ל, שבעת חוליו האחרון של הגרמ"ש רצו לשמחו ואמרו לו רב'ה המאבק שלכם הצליח 70% מהציבור החרדי החליף לפלאפון כשר, קם הגרמ"ש ממיטת חוליו וצעק 70%? 100% מהציבור החרדי עבר לכשר, מי שלא עבר אינו חרדי, אם היו באמת 100% עוברים היינו מצליחים ליצור דה-לגיטימציה כמו שיצרנו עם הטלויזיה ומי יודע כמה נושרים היינו מצליחים להציל. היום יש מושג תומך-כשר איזו פירצה נוראה מי יודע כמה אסונות יכולים להיגרם מזה.

עתה קמו צדיקים והגו רעיון איך יוצרים דה-לגיטימציה למחשב לא כשר – "חבר", איזה רעיון מבריק, מותר וחובה על היהדות להגן על עצמה מפני המתקפה החילונית החמורה בהיסטוריה, כל הקהילה מתאגדת תחת אגודת חברים, אנחנו לא נגד אף אחד, רק רוצים לשמור עלינו ועל זרענו. תעודת חבר תעמוד בסלון כמו תמונה יפה, מי שעומד בתנאים זכאי לתעודת חבר, גם מי שיש לו צורך להשתמש במכשירים אלו, לכל דבר צריך להיות פתרון איך וכיצד להשתמש, זה מה שיציל אותנו. מה זה אומר, אם מציעים לי שידוך שאלה ראשונה מדובר במשפחה שיש להם "חבר", א"כ יש מה לדבר, אם לא לא, יהיה לחץ חברתי, ילד ישאל את אבא שלו למה אין לנו "חבר" על הקיר, נכון תמיד יהיה כאלה שישקרו, ומ"מ קשה לשקר כל הזמן את כולם, ילד רואה את אבא מסתכל באיזה מלבן וכל החברים שלו כבר יודעים, מותר לנו להגן על עצמנו.

אנחנו נשמע מיד את האברך הצדיק שיספר לנו את סיפורו האישי איך משפחתו התפרקה בעקבות האינטרנט, ונשמע מהרב אביגדור אריאלי שליט"א פרטים מדויקים יותר על תכנית חבר.

 

סיפור אישי

ברשות הקהל הקדוש נתבקשתי לספר את הסיפור האישי שלי הגם שאין זה פשוט כלל וכלל, גרתי בעבר בשכונת ברכפלד במודיעין עילית, התחתנתי עם אשה והקמנו בית על טהרת הקודש עם כל הפרומקייט, אשתי כל הזמן דירבנה אותי ללמוד וללמד בכולל של צאנז בברכפלד. כדי לקיים בית של תורה היא יצאה לעבוד במקום מפורסם בקרית ספר בחברת מטריקס למחשבים, חשוב לציין שאשתי הגיעה ממשפחה מאד חשובה של רבנים, משפיעים ואף היא בתחילת הנישואין היתה מאד מדקדקת בהלכה בכל ענין וענין. והנה ליל שבת אחד אני חוזר מהתפילה, והדלת של החדר שינה סגורה, הסעודה אינה מוכנה, פתחתי את הדלת ואני מוצא אותה בחדר עם מחשב!!

תוך כמה שבועות כבר לא נשאר שום דבר, היא התחילה להתלבש כחילונית לכל דבר, ממש עד הדיוטא התחתונה, היא התחברה לקבוצת פורקי עול ממחננו שביחד עוברים ממש על כל עבירות שבתורה.

הכל התחיל מהעבודה, קצת לגלוש באינטרנט פה ושם יותר מהצורך שהיה לה לעבודה, עד שהיא קנתה לה אייפון ומשם הדרך למטה, תוך חודש אחד מאז שהיא קנתה את המכשיר היא כבר הגיעה לידי חילול שבת, ומדובר באשה שהיתה לפני כן צדקנית יותר מהרגיל ברחוב.

מורי ורבותי הנזק שהיא עשתה לא נגמר אצלה עצמה, יש לנו ילדים שלומדים עתה במוסדות מזרחי על גבול החילוני ברחובות ונוסעים בשבת באוטו רח"ל, אני לא רוצה לדבר יותר כדי לא להכניס מושגים.

כמה היא פגעה במשפחה בהורים משני הצדדים, חלקם נהיו חולים ה"י, יה"ר שלא נגיע לידי כך שנשמע בשורות טובות.

 

הגר"א אריאלי

הסיפור המזעזע ששמענו עכשיו, אולי חלק מהציבור שמעו סיפור שכזה בפעם הראשונה, אבל מי שקצת מתעסק בזה שומע עשרות סיפורים כאלה ואחרים בצורות שונות, ודי לנו במש"כ מרן שר התורה הגר"ח שליט"א שמי שמחזיק במכשיר הזה ודאי נופל, לא מדובר בספק טומאה ברה"י, מדובר בודאי טומאה, כבר יסד מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל שניסיון שאדם מביא על עצמו אין לו בו סיעתא דשמיא, וא"כ הוא מוכרח ליפול. אנחנו תמיד צריכים להסתכל קדימה, הרב שך זצוק"ל היה תמיד אומר שצריך להסתכל 15 שנה קדימה, בעוד 15 שנה לפי דרכי הטבע העולם יהיה מכוסה מכף רגל ועד ראש באותם מכשירים, אם אנחנו לא נעשה כעת משהו למעשה אוי ואבוי מה שיהיה, לא מועיל שיחת חיזוק ועוד שיחת חיזוק צריך כאן גדר למעשה.

ע"כ על דעת גדולי הדור שליט"א ובשליחותם על כל קהילה להתאגד יחד כאיש אחד לקבל על עצמם כתב חברות כפי ששמענו בשבוע שעבר מהגר"ש רוזנברג שליט"א שמדובר כאן בכתב חברות ממש כעין תקנת חז"ל להיות שמורים אנו ובתינו ממכשירים הנ"ל, מי שיכול להימנע לגמרי ודאי הכי עדיף, ומי שאינו יכול יקבל אישור אך ורק מרב מוסמך וצריך לדעת שבסופו של דבר גם זה רק בדיעבד.

אני רוצה להוסיף על דברי הרב שטיין, הרב שטיין ציין שהמאבק בטלויזיה הצליח בס"ד בעקבות הדה-לגיטימציה הציבורית שהצליחו הרבנים ליצור בציבור, אני רוצה להוסיף עוד נק' חשובה שמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל היה אומר תמיד שזה הכח שלנו לגדור את עצמנו דהיינו מוסדות הלימוד, אם הורה יחשוש שלא יקבלו את בניו בנותיו למוסדות הלימוד הוא שומר על עצמו.

על כן כל קהילה חייבת לדאוג לעצמה ולעתיד בניה ובנותיה, ולהתאגד יחד תחת איגוד חבר, וזה יהיה התיבת נח שלנו שתשמור עלינו מהסביבה.

יש מסורת מהמהרי"ל דיסקין (מובא בשיחות הגה"צ הגר"נ ווכטפויגל על חנוכה) שלפני ביאת משיח יהיה ניסיון גדול להתערב בגוים ומי שיעמוד מהניסיון הגדול הזה יזכה לינצל מחבלי משיח. כתוב בפרק אחרון בדניאל דברים מבהילים על גודל הצרה באחרית הימים, ומאידך כתוב שם כי בעת ההיא ינצל כל עמך הכתוב בספר, באיזה ספר מדובר? אומרים המפרשים דהכוונה לספר המוזכר במלאכי "אז נדברו איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו"

ובאמת אנו רואים איך דברי המהרי"ל מתקיימים, מי שמכיר את המכשיר הנורא הזה יודע שהוא מחבר את כל העולם לכפר גלובאלי קטן, כך הם קוראים לזה, ומי ששומר עצמו וחותם זוכה ונכתב בספר זכרון. הקב"ה יזכה שנקבל פני משיח בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל.

2 מחשבות על “סיפור אישי מזעזע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>