איך יתכן שעבדו ע"ז לבעל פעור?

שאלה, מאת מנשה:

למדתי בחומש שבתקופת משה רבנו עם ישראל עבדו עבודה זרה שנקראה 'פעור', והיא הייתה עבודה זרה מגונה מאוד, שהיו צריכים לעשות את הצרכים לכבוד הפסל, ואינני מצליח להבין: איך יתכן שבן אדם עם שכל יעבוד עבודה זרה כזו, ובפרט שמדברים כאן מעם ישראל, שיצא ממצרים בניסי ניסים וראה את עשרת המכות, ובלכתו במדבר היה מוקף בענני הכבוד, ומשה רבנו היה ביניהם, ואיך בדרגה שלהם היה שייך בכלל שילכו ויעבדו עבודה זרה כזו?

אף פעם לא הצלחתי להבין את זה, ואשמח אם תסבירו לי את זה. תודה רבה.

תשובה:

 בלאנק מוהרא''ש

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מטות מסעי כ"ז תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל מנשה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה לא צריך ללכת רחוק כדי להבין את זה, כי היום יש כמעט לכל אחד בכיס את הכלי משחית הנקרא אייפון או בלקברי וכו', או מחשב קטן שמחובר לאינטרנט, אשר שמה יכולים לראות את כל הזבל והלכלוך … והזוהמא שרק יש, ותיכף ומיד כשאדם נעשה מכור לזה, מאבד את עשתונותיו ואי אפשר לו לנתק את עצמו מזה, ועל ידי זה … ובא לחטא …, ויש שכל כך נדבקו בזה, עד שנעשה אצלם מחלה וכו' וטבע שני שהם צריכים תמיד להסתכל על השיקוץ זיהום תיעוב … הזה, וזה נכנס אפילו בין הכי חרדים רחמנא לישזבן, ביודעים ובלא יודעים, עד שאדם כל כך מכור לזה, שאי אפשר לו לנתק את עצמו מזה, ומוציא את זרעו לבטלה, שזה מטמטם את מוחו ואת דעתו.

וזה הבעל פעור שבדורותינו אלו, שזו עצת בלעם – להכשיל את נשמות ישראל … ובשיקוץ ובתיעוב, כמאמרם ז"ל (סנהדרין ק"ו.) שאמר בלעם לבלק אלהיהם של אלו שונא זימה הוא, והם מתאוים לכלי פשתן, בוא ואשיאך עצה, עשה להן קלעים והושיב בהן זונות, זקינה מבחוץ וילדה מבפנים, וימכרו להן כלי פשתן, עשה להן קלעים מהר שלג עד בית הישימות, והושיב בהן זונות, זקינה מבחוץ וילדה מבפנים, ובשעה שישראל אוכלין ושותין ושמחין ויוצאין לטייל בשוק אומרת לו הזקינה אי אתה מבקש כלי פשתן? זקינה אומרת לו בשוה, וילדה אומרת לו בפחות שתים ושלש פעמים, ואחר כך אומרת לו הרי את כבן בית שב ברור לעצמך, וצרצורי של יין עמוני מונח אצלה ועדיין לא נאסר יין של עמוני ולא יין של נכרים, אמרה לו רצונך שתשתה כוס של יין? כיון ששתה בער בו יצרו, אמר לה השמיעי לי, הוציאה יראתה מתוך חיקה אמרה לו עבוד לזה, אמר לה הלא יהודי אני! אמרה לו ומה איכפת לך, כלום מבקשים ממך אלא פיעור? והוא אינו יודע שעבודתה בכך, ולא עוד אלא שאיני מניחתך עד שתכפור בתורת משה רבך, שנאמר (הושע ט' י') "המה באו בעל פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים באהבם" (במדבר כ"ה א') "וישב ישראל בשטים" – רבי אליעזר אומר: שטים שמה, רבי יהושע אומר: שנתעסקו בדברי שטות, (שם) "ותקראן לעם לזבחי אלהיהן", רבי אליעזר אומר – ערומות פגעו בהן, רבי יהושע אומר: שנעשו כולן בעלי קריין וכו'.

וזה הוא האינטרנט המחובר אל המחשב, שזו העבודה זרה של פעור שבדור הזה, ואף שזה משוקץ ומתועב ומזוהם וכו', עם כל זאת מרוב תבערת היצר שבוער בו בניאוף, שהוא עושה שטויות ממש על ידי העבודה זרה הזו שנמצאת תמיד בחיקו, ואף שמעוררים אותו ואומרים לו אל תחזיק כלי משחית כזה שיוריד אותך לשאול תחתית ומתחתיו וכו', עם כל זאת אומרת לו הסטרא אחרא והקליפה: ומה איכפת לך, כלום מבקשים ממך אלא פיעור! והוא אינו יודע שעבודתה בכך, וככה נמשכים אחריה, היינו אחר המחשב שמחובר לאינטרנט, או האייפון וכו', או הבלקברי וכו', עד שהוא עושה כל מיני שטויות, כי מתחמם דמו ויצרו בוער בו, ומוציא זרעו לבטלה, ומאבד את דעתו לגמרי, אשר גם גויים חכמים זורקים את זה.

וכעין שאמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין ס"ד.) מעשה בנכרית אחת שהיתה חולה ביותר, אמרה אם תעמוד ההיא אשה מחוליה תלך ותעבוד לכל עבודה זרה שבעולם, עמדה והלכה לכל עבודה זרה שבעולם, כיון שהגיעה לפעור, שאלה לכומרים במה עובדין לזו? אמרו לה אוכלין תרדין ושותין שכר ומתריזין בפניה, אמרה מוטב שתחזור ההוא אשה לחוליה ולא תעבוד עבודה זרה בכך. אתם בית ישראל אינן כן. הנצמדים לבעל פעור – כצמיד פתיל "ואתם הדבקים בהוי"ה אלהיכם" כשתי תמרות הדבוקות זו בזו, במתניתא תנא: הנצמדים לבעל פעור כצמיד על ידי אשה "ואתם הדבקים בהוי"ה אלהיכם" דבוקים ממש.

הרי שלך לפניך, שאפילו נוכרית גויה שראתה את העבודה זרה של בעל פעור, אמרה שיותר טוב שהיא תשאר חולה מלעבוד עבודה זרה כזו, והיום יש כמעט לכל אחד את הכלי משחית הזה נקרא מחשב שמחובר לאינטרנט, ורואים שמה את כל הזבל והלכלוך והשיקוץ … תיעוב וזיהום וכו', שזה ממש נגד השכל, איך אדם מטנף את עצמו עם הכלי משחית הזה? עם כל זאת מרוב תבערת היצר להסתכל תמיד על הזבל והלכלוך הזה, הוא לא יכול להפרד מזה, כי תיכף ומיד כשאדם עובד עבודה זרה, קשה לו מאד מאד כבר להפרד מעבודתו, ואדרבה הוא מוצא עוד היתרים כאילו זה סתם וכו'. ואמרו חכמינו הקדושים (שם) מעשה בסבטא בן אלס שהשכיר חמורו לנכרית אחת, כיון שהגיעה לפעור אמרה לו המתן עד שאכנס ואצא, לאחר שיצאה אמר לה אף את המתיני עד שאכנס ואצא, אמרה לו ולא יהודי אתה? אמר לה ומאי איכפת ליך? נכנס פער בפניו וקינח בחוטמו, והיו משרתי עבודה זרה מקלסין לו ואומרים מעולם לא היה אדם שעבדו לזו בכך, הפוער עצמו לבעל פעור הרי זה עבודתו אף על גב דמיכוין לביזוי; רואים מזה שאפילו גוי כשרואה שיהודי הולך לעשות עבודה זרה עם פעור, והוא מעיר לו, אזי עונה מה איכפת לך, אני מסתכל ומבזה את זה וכו', ובין כך אינו תופס באיזה בור ועבודה זרה מגונה הוא נכנס.

ולכן ראה לזרוק מהבית מחשב שמחובר אל אינטרנט אם יש לך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מ"ה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים"; ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב שמחובר לאינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו זו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארור הזה וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן.

ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב שמחובר לאינטרנט, וכן שאר כלי משחית, כמו אייפון וכו', בלקברי וכו', אייפד וכו', כי זה הורס כל חלקה טובה של היהדות, ומוריד את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, וזו העבודה זרה של פעור, שנמצאת עכשיו בינינו, ואשרי מי שזוכה לבער את זה ממנו, כי אחרת הוא לא קולט שהוא עובד עבודה זרה ממש, כי מי שפוגם בברית ובפרט בחטא של הוצאת זרע לבטלה, הוא עובד עבודה זרה ממש, וכן מי שמכור לזה לבסוף … או … ולבסוף יתגרשו וישברו במו ידיהם את ביתם, אשרי מי שמרחק את העבודה הזו של בעל פעור של הדור הזה מתוך כיסו ומתוך ביתו וכו', שלא יראה ולא ימצא אצלו דבר זה.

המאחל לך שבת שלום

 חתימה מוהרא''ש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>