דור הפלגה. כל העולם מדבר בשפה אחת

כינוס בביהכנ"ס "תפארת ציון"

מוצש"ק פרשת תרומה תשע"ה

מורנו הגר"ש קניבסקי שליט"א

התאספנו פה היום לדבר בפגעי האינטרנט, אל אלה שכבר נפלו לא צריך לדבר הם כבר מבינים מה לא בסדר, אנחנו מנסים לשפוך מים על אותם המקומות שהאש אינה שולטת בהם.

איני הכתובת לספר מה שקורה בשטח ואיני הכתובת לומר דברי מוסר רק אגיד את אשר בלבי.

קראנו בפרשת השבוע "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" מדייקים חז"ל בתוכו לא כתיב אלא בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד, הרי כאן רמז עכ"פ שעל כל אחד מישראל לבנות מקדש לה' שהשכינה תשרה בתוכו, כשאדם בונה בית כמה סיעתא דשמיא הוא צריך פרנסה, בריאות, שלום בית, ילדים, אם השכינה שורה בבית הברכה מצויה, אין לאדם מה לדאוג ממה לחשוש, יש לו על מי לסמוך. אבל מה יעשה אדם שמגרש את השכינה מביתו, אדם שמכניס לתוך ביתו דבר שעליו נאמר "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", הרי עתה אין לו על מי לסמוך, איך הוא ממשיך לנהל את ביתו, איך אדם מסוגל לקחת על עצמו כזאת אחריות.

הקב"ה יעזור ונצא כולנו מחוזקים מאסיפה זו, ונזכה להכניס את השכינה בתוך הבית פנימה, ה' יצליח דרכנו שנראה נחת מכל צאצאינו אמן ואמן.

 

הגרא"צ ישראלזון

בע"ה נדבר על כמה נקודות שעוד לא דברו עליהם.

דבר ראשון נתחיל במה שסיים הרב לדרמן, אחז"ל אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, מה הקשר בין שתי מימרות אלו, יש כאלו שחושבים הרי דברים אלו אין נוגעים לי, ב"ה לא לי ולא לאשתי יש גישה למחשב ולא אמור להיות גם בעתיד, על זה אחז"ל אל תאמין בעצמך עד יום מותך, זה נוגע גם אליך, אל תפרוש מן הציבור, וכן כתב מרן הרב אלישיב לפני כמה שנים "חובה על כל אחד להשתתף באסיפות האלו" ובאמת למה? אז דבר ראשון אמרנו אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, דבר שני כותב החסיד יעב"ץ כח הציבור גדול משל כח היחיד בתפילה בתשובה ובכל העניינים, וכשהציבור רוצה משהו הכח שלו גדול יותר משל היחיד, אומר ר' ישראל כשיהודי בוילנא נחלש זה גורם ליהודי בפריז לעזוב את חיק היהדות וכן בהיפך כשיהודי בוילנא מתחזק זה מרומם את כל הגולה, וממילא אף בענייננו כשהחזקים יתחזקו יותר זה יגרום אף לחלשים להתרומם.

הגמ' בתענית דף י"א הפורש מן הציבור באים ב' מלאכי השרת שמלוין לו לאדם ומניחין ידיהם על ראשו ואומרים פלוני שפירש מן הציבור אל יראה בנחמתן, נחשוב לרגע כמה צער יש לבעל שאשתו נפלה רח"ל ועזבה את הבית, כמה צער יש לאשה שבעלה עזב את הכל, וכמה כאלו יש בעולם ה' ישמור כמה צער יש להורים שבנם יצא לתרבות רעה, ויש כאלה, כמה צער כמה ביזיונות, להשתתף באסיפה כזו זה כפשוטו להשתתף בצערם של ישראל, והכל בצער גשמי, ומלבד זאת הלא כמה צער יש לשכינה אין לתאר ואין לשער, שכינה בוכה ואת פלוני זה לא מעניין, הוא הרי אין לו שום קשר לדברים הללו.

שאל אותי מישהו הרי א"א לשמור על הילדים כל היום מה אני עושה, אי אפשר לא לשלוח אותם לנסוע באוטובוס לבד, לכל ילד יש חברים לכל ילדה יש חברות מה עושים, יש לי תשובה, ומרן הגריש"א הסכים איתי.

הבן איש חי שואל אותה קושיא על תולעים בחסה, שואל הבא"ח איך אשה יכולה להיות בטוחה במאה אחוז שאין בחסה חרק אחד, אומר הבן איש חי יסוד, אם האשה עשתה מה שהיא צריכה השאר יעשה הקב"ה, מה זה קשור אלינו? אם כל אחד יעשה מה שהוא יכול בבית שלו כפי שמורים גדולי ישראל אזי מובטח לו ההבטחה של הבן איש חי, ומרן הגריש"א הסכים לדבר.

ניגש אלי אברך לפני מס' שבועות להתייעץ על מקום עבודה לאשתו, בעיה של יחוד פתרנו בעיה של המעביד פתרנו, אבל הבעיה הכי חמורה זה אינטרנט פרוץ, אמרתי לו בלי חסימה כהלכה אסור לה לעבוד שם.

נקודה נוספת אדם עובר עבירה בסתר ואומר מ"מ על הילדים אני שומר, על עצמו אינו חס אבל הילדים בודאי בנפשו הדבר, צריך לדעת יסוד גדול ונורא, דבר ראשון אבא שעושה עבירה בביתו זה חיידק, והחיידק יכול לתפוס את הילד ופתאום הילד כבר לא מבין את הגמ', צריך לדעת את זה, אם האבא לא שמור אזי גם הילדים אינם שמורים.

דבר שני סיפר לי לפני ארבעים שנה יהודי ת"ח שפעם אחת נגשו שלושה בחורים מישיבת חברון לבעל הלשם ואמרו לו איזה ענין משמיה דרב מסוים, אמר להם הלשם איני מעוניין לשמוע עוד לא נברא סבון שמסוגל לשטוף את המח, צריך לדעת כל מה שנכנס למח אפי' בדרך אגב אין סבון שיכול לנקותו.

מרן הגריש"א היה נוסע למנוחה בטלז-סטון (מנוחה היינו במקום ללמוד כ"א שעות ביממה ללמוד רק י"ט…) פעם אחת באמצע הלימוד בשבת קם מרן הגריש"א והלך למטבח וניגש למגבת ופרס אותה על החלון, מה יש? החלון משקיף על הכביש הראשי ורואים מכוניות נוסעות בשבת, בסוף המנוחה ניגש אליו רב העיר ושאל אותו אם יש מה לתקן בקריה, אמר לו מרן אולי כדאי לשתול צמחיה גבוהה בצד הכביש שלא יוכלו לראות חילול שבת.

כתוב בדניאל פי"ב פס' א' "ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר" מי ימלט מהצרות של אחרית הימים? כל הכתוב בספר באיזה ספר מדובר? אומר ר' סעדיה גאון מדובר בספר הנזכר בסוף מלאכי "אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו", מי שמתאסף עם הציבור הוא הנכתב בספר ויזכה להינצל מהצרות, שכולנו נזכה להיוושע מהצרות של אחרית הימים ונראה פני משיח צדקנו בקרוב אמן.

 

דבר המערכה מפי הרה"ג רבי לוי יצחק לדרמן שליט"א

ברשות הרב שליט"א ברשות הקהל הקדוש

משנכנס אדר מרבין בשמחה, ישראל שיש לו דין עם הנכרי יעשה זאת בחודש אדר. חודש אדר הוא חודש מסוגל לגבור על הגוים.

הנה בימינו הגוים המציאו כלי שמחריב את האנושות בכלל והיהדות בפרט, כבר 15 שנה שהכלי הזה הורס שורף ומחריב, הוא השטן הוא היצה"ר הוא מלאך המוות.

יש בידי עלון שהודפס בישיבה למתחזקים, הרב שלהם, אברך כמוני כמוכם, כותב כך: אף פעם לא ראיתי אדם נשרף, כלומר אף פעם עד יום שלישי השבוע, זה קשה מזעזע וממש לא מומלץ לצפייה, עריפת ראשים זה כלום לעומת הזוועה והאכזריות שנדרשת כדי לשרוף אדם חי וכו' האברך הצדיק הזה אין לו ח"ו אינטרנט פרוץ, יש לו מייל כשר, ובמייל הכשר הוא יכול לקבל ולצפות בחומרים כאלו, בא נחשוב מה זה יכול לעשות לבנ"א הוא ראה כזה דבר איך הוא מתייחס אח"כ לאשתו לילדים שלו האם הוא נשאר אותו אדם. ואני בכלל לא מדבר על כל הלשה"ר והרכילות שאדם יכול לקבל דרך המייל הכשר ממש קרח וכל עדתו נמצאים אצלו במחשב.

אני גר בי-ם, אשה של מו"צ שהיתה מחזקת נשים אחרות, החזיקה את בעלה, ויום אחד היה צריך פרנסה אז הלכה לעבוד בישיבה, ובישיבה היה אינטרנט פרוץ, והיא נפלה שם, ונעשתה ממש גרועה שבגרועות, מסיתה ומדיחה אחרות רח"ל, היה ויכוח מי יקבל אחריות על ה"יתומים" הבעל ניצח במשפט כי הוא הוכיח שהיא בכלל כבר לא "בן אדם", כל היום היא דבוקה במכשיר.

"למה תתן נחלתך למשול בם גוים", על מי מדברים על ערבים? מדברים על אמריקאים עם עניבות שבאמצעות המכשירים הנ"ל מושלים בנחלת ה'.

מדברים על גיוס? הרי כאן מגייסים נשים, ילדים, זקנים, לפני שבועיים סיפר לי אברך על אלמנה בת 83 שדאגו לה לתעסוקה והכניסו לה מחשב שלא תשתעמם, לא עברו כמה חודשים והיא כבר הגיעה לחילול שבת רח"ל, אלמנה בת 83!!

יש כאן ממש אותו מצב של דור הפלגה, כל העולם מדבר בשפה אחת .co.ilשטרודל, הסיטרא אחרא בנה לו מגדל בבל בגודל קופסת גפרורים, בית הועד יהיה לזנות, באותו מכשיר אפשר לשמוע ועדים ואפשר…, חיבור לרשעים רע להם ורע לעולם, מה אנחנו עושים, איך אנחנו נלחמים בזה, צריך לעשות חיבור לצדיקים טוב להם וטוב לעולם.

מרנן ורבנן שליט"א, מרן רה"י בעל אילת השחר, ומרן שר התורה בעל הדרך אמונה ברכו את המהלך להתאגד בתור ציבור. הרבה נשים באו בעקבות הכינוסים למעביד שלהם ואמרו לו אנחנו צריכות לחתום "חבר" צריך לעשות חסימה במחשב שלנו אין ברירה, אברכים באים לנתק את המחשב הנייד שלהם מחיבור לאינטרנט, אגב אורחא הגאון ר' דוד כהן שליט"א ר"י חברון אמר בשבוע שעבר בכנס בנוה יעקב שאברך שמחזיק מחשב לא מנותק צריך להתייחס אליו כבעל אייפון. אנשים יוצאים מהכנס ומתחילים לעשות בדק בית להוציא התועבה מהבית, לא להשכין באהליהם עולה.

צריך לדעת שהדברים נאמרו מראש ע"י עבדי ה' הנביאים שבאחרית הימים יהיה בירור אחר בירור מי הוא הדבק בה' לבדו, כדאיתא בגמ' סוף כתובות, כי מנסה ה' אלוקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה' אלקיכם בכל לבבכם, צריך לדעת שזה המהלך וזה הניסיון ולהיערך בהתאם, לחנך בנינו אחרינו כי אין עוד מלבדו, אין שום דבר מלבד תורה ומצוות.

צריך לחזק את המחוזקים, מי שבפנים קשה להוציא אותו, דבר ראשון להתחיל עם הצדיקים אלו שאין להם שייכות לזה אשריהם ואשרי חלקם שימשיכו כך.

הרב דיבר מקודם על הקמת המשכן, הנה מצינו שמשה רבינו נצרך לסיוע של בצלאל בעשיית המשכן, לבצלאל היה יכולת להכניס את השכינה בתוך החוטים והקרשים, וכאן אנחנו בבעיה, הרשעים בבוץ, והבינונים מחכים לצדיקים, והרבה צדיקים בכלל לא יודעים במה מדובר, מגיעים לשאול שאלה את רב השכונה והרב בצדק אינו מבין את המושגים המדוברים, רבותי צריך להקים כאן צבא, צבא של רבנים צבא של טכנאים שיהיו המקשר בין הרב לשואל, בצלאל המקשר בין מרע"ה למשכן, אבל דבר ראשון צריך צבא של אברכים שאכפתיים לענין, לחזק את המחוזקים, מי שיש לו מחשב כמובן אם א"צ אינטרנט שלא יתחבר ואם יש לו צורך וקיבל אישור מרב מוסמך המבין בדבר אז שידאג לחסום כהלכה, שלא ילך לאיבוד לצרכי פרנסה, בין כך ובין כך צריך השגחה תמידית על ילדיו שח"ו לא ינצלו המחשב לרעה.

הטופס הזה של חבר אינו שאלון למלא ולחתום, זה שיעורי בית, מי שאין לו שום שאלה ודאי יחתום ויחזק את הציבור, כל חתימה עושה לחץ ציבורי חיובי, אבל מי שיש לו שאלות שיעשה שיעורי בית ככל אשר דברנו, ואם צריך יפנה למענה הטכני המופיע בטופס. אלו ואלו יכולים לסייע למערכה, כל אחד יכול להשפיע על הסביבה, על חברים משפחה צריך לדעת כל אחד יכול לעזור כל אחד הוא חלק מהמערכה.

אני רוצה לסיים בדברי השע"ת שער ג' אות קס"ח בהתאסף ראשי עם וקהילות הקודש לעבוד את ה' יתברך, ומסכימים הסכמות להעמיד להם מצוות, הנה הם מקדישים את השם יתגדל ויתקדש…והאיש הפורש מדרכי הציבור הנה הוא כמקטרג על הסכמת עבודת השם וכיוצא מכלל המקדשים את השם ומראה עצמו כי לא יחפוץ להיות בסודם ולהיכתב בכתבם וכו'.

אנחנו יוצאים מן הכינוס צריך שיהיה לזה המשך, צריך שיהיה בכל קהילה ועד הפועל, אני מבקש מהרב שימנה כמה אנשים מהקהילה שיקדישו מזמנם לעבודת הקודש לדאוג לטוהר המחנה, שכל אחד ואחד יחתום על הטופס, ואם הוא נדרש לבצע תיקונים שיעשה תיקונים, ואם יש שאלות לדאוג לרכז את השאלות ולהפנות אותם למי שצריך, רק כך נוכל לנצח במלחמה, חיבור לצדיקים טוב להם וטוב לעולם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>