אלפי נושרים מהאינטרנט! זעקה גדול ומרה!!!

ביהמ"ד "אשכנז" שיכון ג'

מוצש"ק פרשת תרומה תשע"ה

מרא דאתרא הגר"י מרמרוש שליט"א

התאספנו היום להתבונן ללמוד ולהבין את המשמעות, את התוצאות ואת הכלים שניתן להתמודד עם המציאות העומדת בפנינו קרי שימוש באמצעי הטכנולוגיה. מצד אחד מדובר בכלים ששינו את העולם בתועלתם, שינויים שפעם קרו רק במשך דורות היום קורים בשנים מעטות ולפעמים אף פחות מכך. וכגודל החידוש והתועלת שיש במכשירים אלו כך גם גודל ההרס והחורבן שהם גורמים, מצד אחד בוראי עולם ומצד שני מחריבי עולם.

בכל דור מימות עולם קיימים נסיונות אשר קשורים ומיוחדים באותה תקופה. בזמן בית ראשון היה ניסיון של ע"ז ברמה כזו שהגמ' סנהדרין ק"ב מספרת על מנשה המלך שבא לרב אשי בחלום וא"ל אילו היית בדורי היית מקפל שולי גלימתך ורץ לעבוד ע"ז, הקב"ה מעמיד כל דור בניסיון מיוחד, ואין לנו יכולת ומושג להבין את עומק הניסיון של דורות אחרים.

נראים הדברים שניסיון זה של שימוש בטכנולוגיה עם כל השלכותיו הוא מהניסיונות הגדולים ביותר מימי קדם, ונבאר דברינו, כל דור יש לו ניסיון מיוחד, במינות, באמונה, בעריות במה שלא יהיה, הגר"ד פוברסקי מספר על גודל הניסיון שהיה בזמן ההשכלה, בחור שידע כמה משפטים ברוסית הסתכלו עליו בהערצה, אנחנו לא מבינים את זה אבל זה היה ניסיון קשה מאוד להימנע מנגע ההשכלה, אבל הניסיון שלנו כפשוטו כולל כל הניסיונות כולם, מינות, עריות, קלות ראש, לשה"ר, רכילות וכו' כל מיני דיצה"ר נתכנסו למקום אחד, ולא עוד בעבר כדי להתקל בניסיון היה צריך לצאת מן הבית החוצה לרחוב, לא היו ניסיונות זמינים כ"כ, היום הכל מחכה בבית לא צריך לצאת החוצה, בלחיצת כפתור אחת מגיעים לכל מקום בעולם. אני אפי' לא מדבר על הטומאות הגדולות על מקום האשפתות, אני מדבר על המקומות שהם "בסדר" פחות או יותר, כמה קרירות ביראת שמים יש מזה, מי שמשתמש באופן קבוע אין ספק שיורד ביראת שמים, יש מקרים ג"כ של אנשים שפשוט התמכרו לזה, זה התמכרות ממש כמו לקיחת סמים ושאר חומרים, זה הרסני לנפש, ואדם לא יודע בכלל שהוא מכור, אגב אורחא בענין התמכרות נזכיר את קווי הנייעס הארורים, הגיעה אלי אשה שבעלה היה שומע כל לילה קווי נייעס עד ארבע לפנות בוקר, מובן מאוד שבית כזה נהרס, והכל בגלל קווי נייעס, גם במכשירים סלולריים פשוטים יש אופן של התמכרות. צריך לדעת אדם שבתקופה של חולשה מרגיש איזה ריק איזה חסרון עלול למצוא את עצמו במקומות זרים כדי למלא הרגשה של ריק, צריך לדעת ליזהר מזה ולהציב גבולות ברורים.

קראנו בפר' השבוע ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, שיטת רש"י שאילולא חטא העגל לא היה ציווי על הקמת המשכן והקב"ה היה שוכן בבית כל אחד ואחד, בית של אדם זהו משכן, כשאדם מכניס כאלו מכשירים לתוך הבית זהו ממש כמכניס צלם בהיכל.

האוה"ח הק' אומר בפר' אחרי מות פי"ח פס' ג' כל המצוות אדם יכול לעמוד בהם חוץ מעריות שנפשו של אדם מחמדתן ואונסתו לעשותם, זולת בהתעצמות הרחקת ב' דברים מן האדם והוא הרחקת ההרגש ראות העין ומרחק בינת החושב ואם ב' אלה לא יעשה לה אין אדם שליט ברוח זה לכלותה ממנו, כי כל שלא תהיה הרחקת הרגש הראות בדבר הגם שירחיק בחינת החושב לא ישלוט בעצמו לכלות ממנו הכרח החשק כך כותב האוה"ח הק', צא ולמד מרב עמרם חסידא רבם של חסידים הגם שהיה משולל מבחינת החושב בכ"ז נתנצח בבחינת הראות.   ובודאי מי שבידו הכלים הנ"ל לא ימלט בזה להנצל מבחינת הראות לגמרי, הרי אפי' בשוגג אפי' באונס באופן בלתי מחושב עלולים ליפול בזה, והרי כבר כתב האוה"ח הק' דחובה להתרחק מבחינת הראות וזה בכח האדם לעשות, אדם שח"ו שייך בזה מאבד את כל שלוות הנפש שלו וכל מהלך חייו משתנה, החכם עיניו בראשו.

ממילא העבודה שלנו היא בתרתי חדא כמו שאומר הרמב"ם שאין התאוה שולטת אלא בלב הפנוי מן החכמה, אם נדאג להיות מלאים בחכמה לא נבוא לידי ניסיון, ודבר השני ליצור לעצמנו גדרים והרחקות ואז נהיה שמורים, לכן בואו נחזיק טובה לאותם אברכים שבאו לעזור ולסייע ליצור אותם מחסומים שלא נבוא לידי מכשול, וכמו בזמן רז"ל שהיה מושג חברות לעניין תרו"מ לענין טומאה וטהרה, ואדם שמשוייך לציבור מסויים יש לו כח עמידה גדול יותר, אדם שמרגיש שייך לציבור מסויים יש לו כח התמודדות, הקב"ה יערה עלינו רוח טהרה ממרום.

 

הגר"מ שטיין שליט"א (מתוך כינוס חניכי הישיבות רח' רמב"ם)

אנו נקראים לעמוד בפני גל המאיים לשטוף את היהדות וכפי הגדרת מורנו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל מימות עולם לא נברא מכשיר כה מושחת, ולכן מגייסים למערכה את החיילים החזקים ביותר. צריך לדעת חומרת המצב מדובר במאות וי"א אפי' אלפים מתוך כלל הציבור החרדי בעולם שפשוט נושרים, הם לא מורידים את הכיפות ולפעמים אפי' לא את הזקן והפאות, רק הכל רקוב מבפנים.

מפורסם בשם הח"ח שיש 5 סוגי אנשים ביהדות, רותח, חם, פושר, קר וקפוא. וכמו שאדם היה כאן בעוה"ז כן יהיה לעוה"ב. יש יהודי רותח, בית יעקב אש ובית יוסף להבה, יש יהודי חם, ויש יהודי פושר רואה חילול שבת רואה פריצות ולא מתרגש, יש יהודי קר "אשר קרך ברך" זהו עמלק, ויש יהודים ממחלקת קפואים ג"כ, קרח אותיות קרח ואיתא בגמ' פ' חלק באותה שעה אמר קרח אין משה נביא ואין תורה מן השמים, הרי אלו חמישה.

דוגמא ליהודי רותח, מסופר בפאר הדור למרן החזו"א, שבהיותו פ"א יושב ולומד בשב"ק סמוך לישיבת סלבודקא, עבר באיזור יהודי חילוני מעשן סיגריה ומחלל שבת בפרהסיא, וממולו מגיע יהודי חסידי ובראותו למחלל שבת מיד ניגש אליו ובלא אומר ובלא דברים נתן לו סטירת לחי מצלצלת, והחל לבכות ולהגיר דמעות כנחל ולזעוק "חצוף, איך אתה מבזה את אבא שלי". ראהו החזו"א ואמר לא' מבאי ביתו (הגר"ד פרנקל) הביאהו לאותו יהודי אצלי, כשהגיע אמר לו החזו"א אתה ממונה מטעמי לפקח על העירוב בבני ברק ועל המקוואות, הלה החל מגמגם, כבוד הרב איני בקי בהלכות כל כך, אמר לו החזו"א החלק של ההלכה זה החלק הקל אני אדאג שתלמד, הריתחא שלך זה מה שאני צריך, אני צריך יהודי שאם ימצא עמוד אחד של עירוב שאינו מתוקן 5 דק' לפני שבת הוא ירוץ משכונה לשכונה למנוע החטאת הרבים.

דוגמא נוספת ליהודי רותח, הגאון ר' שמשון פינקוס זצ"ל, היתה בזמנו חברה שהחלה בפרסום מודעות שחץ ברחובות, והגר"ש זצ"ל בלא פחד ובלא מורא היה ניגש ומוריד בעצמו מודעות אלו, הביאוהו בפני השופט ועמד על כך שהוא ייצג את עצמו במשפט. פתח הגרש"פ ואמר דע לך כבוד השופט אני לא פושע, אני רב קהילה יש עשרות ארגוני חסד העומדים תחתיי, אתה ודאי תמה מה מביא אדם כמוני להשחית מודעות בפומבי, ובכן אדוני השופט עם ישראל קיים כבר ב"ה למעלה מ-3,300 שנה חרף כל הרדיפות והגזירות שעברנו כל השנים, האם אתה מסכים שיש כאן דבר לא טבעי, משהו שיוצא מן הכלל, השופט מהנהן (אכן כבר כתב הגר"י עמדין זצ"ל שזהו הנס הגדול ביותר שארע מימות עולם, נס קיום העם היהודי) ובכן תדע לך אדוני השופט שיש לזה אך ורק הסבר אחד, שומר עמו ישראל, והבורא יתברך שהוא שומר ישראל הודיע לנו בתורתו שאם יהיו תמונות כאלה ברחובות הוא מפסיק לשמור, "וראה בך ערות דבר ושב מאחריך", זה לא נאמר לא על חילול שבת ולא על אכילת מאכ"א, זה נאמר על וראה בך ערות דבר, ממילא תבין שעשיתי מה שעשיתי מתוך דאגה אמיתית לכלל ישראל ולא מתוך יצר ההשחתה (אגב אורחא אומר מה שאמר לנו מרן הרב וואזנר שיחי' אין אסון אחד שמתרחש בעמ"י שאין לו חלק ושייכות עם בעיות הצניעות, כל האסונות קשורים בכך שיש מצב של ושב מאחריך רח"ל), זו ההשקפה האמיתית של היהדות, ברוך ה' לא לקח הרבה זמן והגרש"פ שוחרר לביתו…

ובכן רבותי זה יהודי רותח, אך דעו רבותי כי השטן המציא לו כלי משחית שלוקח יהודים חמים ואף רותחים ומצנן אותם בים של חומריות, מבחוץ הכל נראה אותו דבר, אבל מבפנים הכל רקוב ה"י. והקרירות הזו רבותי זהו אשר קרך בדרך זהו עמלק, אומר רש"י בכי תצא דיש בזה ג' עניינים. מקרה, קרירות וקרי. ויספר מרדכי לאסתר את כל אשר קרהו אומרים חז"ל בן בנו של קרהו בא עלינו, וזהו כל עניינה של התקשורת, מתחיל בחדשות ושם כידוע הכל המקרים לא השגחה, מעולם הרי לא יזכירו שבזכות התמדה של איזה בחור נמנע פיגוע גדול בחסדי ה', הכל מקרה וזה מביא לקרירות אשר מביאה לידי טומאה וזהו זה השכינה מסתלקת. אנו ניצבים כעת במצב של גזירת דת כפשוטו, כשאותו "משורר לאומי" שהיה תלמיד וואלאז'ין כידוע התדרדר לאן שהתדרדר הוא היה צריך לקרוא אלפי דפים של כפירה ומינות ולחצות הרבה מחסומים רגשיים בדרך, להוריד כיפה, זקן, פאות, ציצית זה לא דברים קלים בכלל. היום לא צריך לקרוא אלפי דפים, לא צריך להוריד זקן, הסתכלות אחת שלא במקום וה' ירחם, מעולם לא היתה לנו מלחמה כזו.

יש לי מכתב בבית מראש ישיבה שנקלע לשיחת חיזוק שלי באלעד ששינתה את חייו, הוא כ"כ התבייש ממני שהוא השאיר את המכתב והתקשר אח"כ מטלפון חסוי לוודא שקבלתי את המכתב. תמצית הדברים הוא שארע לו להחרים אייפון לתלמיד בישיבה, והניח אותו בארון עד שימכרנו לנכרי (אגב הוראת מרן הגר"ח שליט"א שאסור למכרו אפי' לנכרי) ופעם אחת מתוך סקרנות לדעת על מה הרעש הגדול ובשל מה כל הסער הזה, יצא לו להסתכל באותו מכשיר ומאז התדרדר מדחי אל דחי במשך שנה וחצי עד שכמעט עזב את הכל, עד שזימנה ההשגחה שיגיע לאותו כינוס באלעד.

הרב'ה שלי הגרי"מ פיינשטיין זצ"ל תמיד היה חוזר על הזוהר שכמו שהיה מבול בזמן נח ומי שניצל היה רק מי שזכה ליכנס לתיבה, כך יהיה באחרית הימים, יהיה מבול של פריצות, ע"ז, כפירה, עזות, חוצפה, כל הרשימה של הגמ' סוף סוטה ומי שינצל הוא אך ורק מי שיכנס לתיבה, וביאר הגרי"מ דהיינו מי שיכנס לפנימיות של התורה ("תיבה" מלשון מילה, כל משפט מורכב מתיבות, והנכנס לתיבה היינו הנכנס בעומק הדברי תורה), ואין הכוונה ללימוד הקבלה, הכוונה להבין כמו שצריך גפ"ת, לעמול על דברי המהרש"א וכן הלאה.

אני זוכר כשהייתי ילד היה מאבק נגד הטלויזיה. וב"ה המאבק הצליח, איך הוא הצליח, בהתחלה הרי חדר המכשיר הזה לכל בית, עד שהתחילו להבין גודל החורבן מי נהיה מחנכי הדור, צריך לדעת שיש מושג כזה של התדבקות רוחא ברוחא, הרוח של המשפיע נדבקת ברוח של המקבל, השומע, ואם המשפיע טמא זה ישפיע על המקבל אע"פ שהדברים עצמם אין בהם פסול ופגם, ומזה מגיעה קרירות נוראה, והאדם המאזין או רואה אפי' לא יודע מהיכן תפסה אותו כזו קרירות. ואיך בכל זאת הצליח המאבק בטלויזיה, בהבינם גודל האסון יצאו כל גדולי הרבנים בקריאה מפורשת ונחרצת שמי שמחזיק במכשיר הנ"ל הרי הוא מנודה, וזה הצליח, במבט של 45 שנים לאחור אפשר לראות שאצל המזרחי שלא שמעו בקול הרבנים וברוב הבתים הכניסו מכשיר הנ"ל המצב איום ונורא, ובציבור שלנו ב"ה נשמעו לקול הרבנים וקם דור ישרים מבורך, הצלחנו ליצור דה-לגיטימציה למי שמחזיק טלויזיה.

סיפר לי קרוב משפחה רב אורתודוקסי חשוב בארה"ב, שלפני כמה שנים היתה פגישה משותפת לכמה רבני קהילות בארה"ב עם נשיא ארה"ב דאז (בוש) והוא שאל אותנו מי לדעתכם האויב מספר אחת של העולם, ענינו מה שענינו והוא השיב לנו כי לדעתו האויב מספר אחת הוא האינטרנט מארבע סיבות, אחת הוא גורם ממכר שאין כמוהו וגורם לעשרות מיליוני אנשים פשוט להפסיק לעבוד ולתפקד תיפקוד נורמלי, סיבה שניה ציין אותו נשיא חצי מילדי ארה"ב ילדים להורים פרודים או גרושים ובחלק גדול אשם האינטרנט, סיבה שלישית כל הטרור העולמי בעת החדשה מצליח בעזרת האינטרנט, סיבה רביעית כל משוגעי העולם מוצאים בו בית חם ודי לחכימא. רבותי זה מדובר אפי' בגויים כמה הכלי הזה משחית, עאכו"כ כשמדובר בנו בני תורה כשמדובר ביידישקייט.

מורי ורבותי אמר השטן לעצמו איך הצליחו הרבנים במאבק נגד הטלויזיה, כי הוא מכשיר בילוי, מכשיר בילוי אפשר לחתוך ולהוציא חוץ למחנה בצורה גורפת חד וחלק, אמר השטן אני אצור מעתה מכשיר הרסני פי כמה שיהיה ג"כ מכשיר הכרחי לחיי היום יום ועכשיו נראה את הרבנים מורים שאסור להשתמש במחשב, הרי זה כמו לומר אל תשתמש בחשמל, מורי ורבותי עד עתה הוא הצליח בגדול, אלפים נושרים, אנשים מורים היתר אומרים אני ודאי צריך להשתמש. איך אמר לנו מרן הגר"ח שליט"א, מעולם לא בא ושאל אדם אם מחמת בעיות פרנסה מותר לאשתי לעבוד בשב"ק באיזה סופרמרקט בתל אביב, וכמובן היא הרי תחזור לסעודה שלישית…מאידך באים ושואלים אם אשתי יכולה לעבוד עם מחשב שאינו חסום ואני אומר להם שוב ושוב, מחשב לא חסום זה חמור מחילול שבת.

סיפר לי ידיד אדם שהיה קרוב אצל הגרמ"ש שפירא זצ"ל, שבעת חוליו האחרון של הגרמ"ש רצו לשמחו ואמרו לו רב'ה המאבק שלכם הצליח 70% מהציבור החרדי החליף לפלאפון כשר, קם הגרמ"ש ממיטת חוליו וצעק 70%? 100% מהציבור החרדי עבר לכשר, מי שלא עבר אינו חרדי, אם היו באמת 100% עוברים היינו מצליחים ליצור דה-לגיטימציה כמו שיצרנו עם הטלויזיה ומי יודע כמה נושרים היינו מצליחים להציל. היום יש מושג תומך-כשר איזו פירצה נוראה מי יודע כמה אסונות יכולים להיגרם מזה.

עתה קמו צדיקים והגו רעיון איך יוצרים דה-לגיטימציה למחשב לא כשר – "חבר", איזה רעיון מבריק, מותר וחובה על היהדות להגן על עצמה מפני המתקפה החילונית החמורה בהיסטוריה, כל הקהילה מתאגדת תחת אגודת חברים, אנחנו לא נגד אף אחד, רק רוצים לשמור עלינו ועל זרענו. תעודת חבר תעמוד בסלון כמו תמונה יפה, מי שעומד בתנאים זכאי לתעודת חבר, גם מי שיש לו צורך להשתמש במכשירים אלו, לכל דבר צריך להיות פתרון איך וכיצד להשתמש, זה מה שיציל אותנו. מה זה אומר, אם מציעים לי שידוך שאלה ראשונה מדובר במשפחה שיש להם "חבר", א"כ יש מה לדבר, אם לא לא, יהיה לחץ חברתי, ילד ישאל את אבא שלו למה אין לנו "חבר" על הקיר, נכון תמיד יהיה כאלה שישקרו, ומ"מ קשה לשקר כל הזמן את כולם, ילד רואה את אבא מסתכל באיזה מלבן וכל החברים שלו כבר יודעים, מותר לנו להגן על עצמנו.

 

סיפור אישי

ברשות הקהל הקדוש נתבקשתי לספר את הסיפור האישי שלי הגם שאין זה פשוט כלל וכלל, גרתי בעבר בשכונת ברכפלד במודיעין עילית, התחתנתי עם אשה והקמנו בית על טהרת הקודש עם כל הפרומקייט, אשתי כל הזמן דירבנה אותי ללמוד וללמד בכולל של צאנז בברכפלד. כדי לקיים בית של תורה היא יצאה לעבוד במקום מפורסם בקרית ספר בחברה למחשבים, חשוב לציין שאשתי הגיעה ממשפחה מאד חשובה של רבנים, משפיעים ואף היא בתחילת הנישואין היתה מאד מדקדקת בהלכה בכל ענין וענין. והנה ליל שבת אחד אני חוזר מהתפילה, והדלת של החדר שינה סגורה, הסעודה אינה מוכנה, פתחתי את הדלת ואני מוצא אותה בחדר עם מחשב!!

תוך כמה שבועות כבר לא נשאר שום דבר, היא התחילה להתלבש כחילונית לכל דבר, ממש עד הדיוטא התחתונה, היא התחברה לקבוצת פורקי עול ממחננו שביחד עוברים ממש על כל עבירות שבתורה.

הכל התחיל מהעבודה, קצת לגלוש באינטרנט פה ושם יותר מהצורך שהיה לה לעבודה, עד שהיא קנתה לה אייפון ומשם הדרך למטה, תוך חודש אחד מאז שהיא קנתה את המכשיר היא כבר הגיעה לידי חילול שבת, ומדובר באשה שהיתה לפני כן צדקנית יותר מהרגיל ברחוב.

מורי ורבותי הנזק שהיא עשתה לא נגמר אצלה עצמה, יש לנו ילדים שלומדים עתה במוסדות מזרחי על גבול החילוני ברחובות ונוסעים בשבת באוטו רח"ל, אני לא רוצה לדבר יותר כדי לא להכניס מושגים.

כמה היא פגעה במשפחה בהורים משני הצדדים, חלקם נהיו חולים ה"י, יה"ר שלא נגיע לידי כך שנשמע בשורות טובות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>