מה זה כף הקלע…?? איך זה נראה…???

מה זה כף הקלע…?? איך זה נראה…???

 

תקשיב משל שמובא במסכת שבת (קנא:) משל למלך שחילק בגדי מלכות לעבדיו, פקחין שבהם קיפלום והניחום בקופסה, טפשים שבהם הלכו ועשו בהם מלאכה, לימים ביקש המלך את כליו, פקחים שבהם החזירום לו כשהם מגוהצין, טפשים שבהם החזירום לו כשהם מלוכלכים, שמח המלך לקראת פקחין וכעס לקראת טפשים, על פקחים אמר: ינתנו כלי לאוצר והם ילכו לבתיהם בשלום, ועל טפשים אמר: ינתנו כלי לכובס והם יתחבשו בבית האסורים…

שים לב: השכר של הפקחים היה שהם מ ש ו ח ר ר י ם לחופשי!!!

ואילו העונש של הטפשים היה שהם ילכו לבית ה א ס ו ר י ם!!!

עד כאן המשל!!! נו… עכשיו מה הנמשל??אז כמובן: המלך זה הקב"ה והוא נתן לנו כלים- דהיינו את גוף האדם, הפקחים- הצדיקים שמרו על גופם בקדושה… ואילו הטפשים דהיינו הרשעים טינפו את גופם בעבירות… ואז בבא היום כשהצדיקים והרשעים עולים לשמים… אז הקב"ה משחרר את הצדיקים לחפשי!!! ואילו את הרשעים הוא חובש בבית האסורים!!! עכשיו מאד מעניין אותי: מה הנמשל של החלק הזה??? הבנתי מה הנמשל של פקחים וטפשים… הבנתי מה הנמשל של כלים מגוהצים או מלוכלכים אבל מה הנמשל של חפשי ובית האסורים??

לא תאמין מה הנמשל… תקשיב טוב טוב:

ממשיכה הגמ' ואומרת:

נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד שנא': "והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים", ואילו נשמתן של רשעים זוממות והולכות ומלאך אחד עומד בסוף העולם ומלאך אחר עומד בסוף העולם ומקלעין נשמתן מזה לזה…

שמעת מה כתוב פה…?? הנמשל של ה"חופשי" של הצדיקים הוא שנשמתן של צדיקים גנוזות!!!!! וצרורות!!! תחת כסא הכבוד…

זה מאוד תמוה: כי בדרך כלל המשמעות של גנוז!! וצרור!! לכאורה זה ההיפך הגמור למשמעות של יציאה לחופשי… אדרבה: אני יודע שיגאל עמיר נמצא כעת בגניזה… הוא גנוז וצרור בכלא באר שבע… אני יודע שבדרך כלל עגונה נקראת צרורה!! כי צרור זה מלשון כבול… היא כבולה מלהינשא בשנית.. המילה גנוז וצרור בדרך כלל משמשת אצלנו למושג ההפוך לגמרי מחפשי!! ואילו כאן נשמתן של צדיקים גנוזות וצרורות… הלזה יקרא חפשי??? זה הרבה יותר נשמע כלא מאשר חופשי???

אבל זה עוד הקושיה הקטנה… הלאה… נמשיך לנמשל הבא.. הרשעים הולכים לבית האסורים.. מה הנמשל של בית האסורים של הרשעים? שמלאך אחד עומד בסוף העולם!!!!!! ומלאך אחר עומד בסוף העולם!!!!!! ומקלעין נשמתן מזה לזה…??

תגיד לי: לזה קוראים בית האסורים???

בן אדם שנשמתו מתקלעת מסוף העולם— ועד סופו… היש לך ההיפך הגמור מבית האסורים יותר גדול מזה??? איך "קילוע מסוף העולם ועד סופו" יכול ללכת יחד עם ההגדרה ששמה בית האסורים??? הרי כל המשמעות וכל הרעיון של בית האסורים זה… להיות כלוא במקום אחד… ואילו כאן זה מאה שמונים מעלות ההיפך… "מלאך אחד עומד בסוף העולם ומלאך אחר בסוף העולם ומקלעין נשמתן מזה לזה"?? זה ההיפך הכי קיצוני והכי קוטבי למשמעות של המושג בית האסורים… תקרא לכף הקלע איך שאתה רוצה… תקרא לזה יסורים נוראים… תקרא לזה שבעה מדורי גהינם.. אבל בית ה א ס ו ר י ם ? ? ?

זו היא ההגדרה האחרונה שהייתי מדביק על זה!! אתמהא???

הביאור בזה הוא כך: מעשה שהיה בשואה:

שהרעב היה נורא… יהודים נפוחי כפן הסתובבו במחנה תרים אחרי כמה קליפות של תפוחי אדמה… החלום הכי ורוד שהיה זה… זה למצא איזה חתיכת לחם להשביע את הרעב הנורא… המקום שכל העיניים היו נשואות אליו היה המטבח!!! שם!!! שם נמצא האושר הגדול!! שם יש את האוצר הגדול בעולם… אוצר ששמו אוכל!!!! הלב היה במטבח… הדימיון המפותח היה מי יתן לי להיכנס כעת למטבח ולגנוב מהשאריות שנשארו על הריצפה… היו כמה יהודים נועזים שמידי כמה ימים הם היו בודקים את השטח… ו… ופורצים למטבח ו"גונבים" עוד כמה חתיכות של בצלים… וכך הם היו "גונבים" פעם אחר פעם… עד שהנאצים ראו ש… שזה לא תכל'ס… ואז הם החליטו שהם נועלים את המטבח!! הם הכניסו כמה יהודים לתוך המטבח ונעלו אותם שם כדי שהם יעבדו במטבח… אותם יהודים היו נעולים בתוך המטבח הקטן במשך שבועות… וכל שאר היהודים היו "חופשיים" מחוץ למטבח… ולא יכלו להיכנס למטבח..

נו… ומה אתה חושב??? מי היה הכלוא ומי היה החופשי???

מאות אלפי יהודים הסתובבו כ ל ו א י ם !!!! מחוץ למטבח… הם הסתובבו בכל המחנה בחופשיות בתוך כלא של רעב!!!!!

כל אחד חשב לעצמו… הלוואי והיו מוציאים אותי לחופשי… לאיפה?? לתוך הכלא של המטבח הזה!!!! שם הייתי יכול לאכול בחפשיות כמה שאני רוצה… הכלא של המטבח הוא היה החופשי ואילו החופשי שמחוץ למטבח הוא היה הכלא הגדול והנורא!!! התחושה היתה שכל העולם כולו נמצא בתוך המטבח… מי שנמצא בתוך המטבח… הוא החופשי!!! וכל מי שנמצא בכל מקום אחר בעולם הוא הכלוא מלהכנס למטבח!!! רואים כאן יסוד:

מאסר וחופשיות לא תלוי ב מ ק ו ם ! ! ! !

מאסר וחופשיות תלוי אך ורק ב צ ו ר ך של האדם!!! יפה שיש לאדם חסר שם הוא במאסר!!! ואיפה שמתמלא אותו חסר שלו… שם האדם יוצא לחפשי!!!! אדם רעב… המאסר שלו הוא הרעב!!! ממילא החופשי שלו זה אוכל!!! אז אפילו אם הוא יכול להסתובב מסוף העולם ועד סופו בלי אוכל… אז בכל העולם כולו הוא במאסר!!! ובצינוק הפצפון שיש אוכל שם נמצא החפשי. — נשמה היא חלק אלוק ממעל!!! הנשמה מוצאת את מקומה רק תחת כסא הכבוד… כמו שאדם רעב בשואה… המקום היחיד שאליו הוא היה נושא את העיניים זה המטבח!!! ככה הנשמה… המקום היחיד שלה זה רק תחת כנפי השכינה!! כשאדם יוצא מהעולם… ונשמתו עולה כלואה!! איפה היא כלואה?? איפה שאתה רוצה!! בכל מקום שתשים אותה היא כלואה!!

מקומה הוא רק מקום אחד: תחת כסא הכבוד ! ! ! ! ! ! !

הצדיקים יוצאים לחופשי… איפה זה החפשי הזה?? "נשמתן של צדיקים גנוזות וצרורות תחת כסא הכבוד"!!!! הגניזה הזאת!! הצרירה הזאת היא החופשי הכי גדול שיכול להיות לנשמה!!! לעומת זאת נשמתם של הרשעים ? ! ? ! זוממות והולכות!! זוממות מלשון זמם- שלשלת… הרשעים כבולים בשלשלאות… איזה שלשלאות??? ש… מלאך אחד עומד בסוף העולם ומלאך אחר עומד בסוף העולם ומקלעים נשמתם זה לזה…

למסוף העולם ועד סופו הזה… לזה קוראים בית האסורים!!!!

לריחוף החופשי הזה קוראים שלשלאות – זוממות והולכות!!!!!

כי בדיוק כמו שאדם רעב… יש לו תחושה שהוא אסור בשלשלאות של רעב… והמקום היחיד!!!! היחיד שבו הוא משתחרר לחופשי זה המטבח… חוץ מהמטבח… כל מקום שתשים אותו זה בית האסורים של רעב רעב רעב…. אותו דבר: כשהאדם מגיע לעולם הנשמות שהם חלק אלוק ממעל… הרי נשמתו אסורה בשלשלאות של אהבה וכיסופים לדבקות באלוקים חיים… והמקום היחיד!!!! שבו הנשמה משתחררת לחופשי זה להיות צרורה תחת כסא הכבוד!!!! חוץ משם… איפה שתשים אותה זה בית האסורים!!!! ונשמתו של רשע שכל חייו התרחק מאלוקים חיים… נשמתו מקבלת את כל החפשיות לשוטט מסוף העולם ועד סופו ואתה יודע איך קוראים לחפשיות הזו??? זוממות והולכות!!!! בית האסורים!! למה??? כי המקום היחיד שבו הנשמה יכולה להרגיש בת חורין זה רק ואך ורק תחת כנפי השכינה!

מה הפירוש המילולי כ ף ה ק ל ע ?

כף הקלע פירושו: א י נ ט ר נ ט ! ! ! !

מסיבה מאד מאד פשוטה: הרי בינינו… מה זה אייפון??? אתה יושב עם מכשיר ו… ו… מה אתה עושה איתו?? אתה פשוט שט איתו ומשוטט איתו מסוף העולם ועד סופו!! לא ככה?? נו… אז זה זה בדיוק הרעיון של כף הקלע!! רק מה… יש בעיה… בשביל שיהיה אפשרות לגלוש בקלות מסוף העולם ועד סופו בלי הפרעות… מה צריך?? בשביל זה צריך קליטה!!!!! נו.. אז בשביל זה יש שני מלאכים שאחד עומד בסוף העולם והשני עומד בקצה השני… ודרכם אתה יכול לגלוש מסוף העולם ועד סופו…

לא מצאתי לאינטרנט הגדרה יותר קולעת ומתאימה מההגדרה—–

נשמתם של רשעים זוממות והולכות ומלאך אחד עומד בסוף העולם ומלאך אחר עומד בסוף העולם ומקלעין נשמתן מזה לזה…

רק תסתכל להם בעיניים!!! תסתכל על אותם אלה שמכורים לאינטרנט… זה ממש זה!!! זה ב ד י ו ק ההגדרה!!! כשאתה רואה אותו כל היום בתוך באייפון… מה רואים פה במילים אחרות?? רואים פה בן אדם שיש לו ז מ ם בדמות אייפון!!! ועם הזמם הזה- עם האייפון הזה הוא פשוט שט ומרחף מסוף העולם ועד סופו כפשוטו ממש!!! זה!!! זה הפירוש כף הקלע!! כף הקלע של הגהינם זה לא משהו אחר!!

כף היד של האייפון זה א ו ת ו כף הקלע של הגהינום!!

זה אותו שיטוט מסוף העולם ועד סופו!!! זה אותו זמם!!

רק מה?? מה בכל זאת ההבדל בין כף הקלע של העולם האמת לכף הקלע של העולם הזה???

כל ההבדל הוא שבעולם הזה הרעב שלך הוא לשוטט בכל העולם… ממילא ככל שאתה יותר גולש מסוף העולם ועד סופו ככה אתה מרגיש הכי חופשי והכי פתוח… אבל בעולם האמת??? הרעב של הנשמה הוא לא לשוטט!!! אלא לחסות תחת כנפי השכינה!!! רק נעבאך… היות ומכרת את נשמתך לרשת האלחוטית של האינטרנט… אז בעולם האמת אתה בסך הכל ת מ ש י ך ! ! ! ! תמשיך להיות מנוי על אותה רשת אלחוטית… תמשיך לשוטט מסוף העולם ועד סופו… ו..אוי… כמה תצטער אז… איזה צער וכאב יהיה אז…

אותו שיטוט מסוף העולם ועד סופו.. שבעולם שלנו נקרא חופשי… פתוח.. הרי בעולם האמת זה נקרא כף הקלע!!!!!

בעולם האמת זה היסורים הכי גדולים!!!

הנשמה מרגישה בכלא הכי גדול שיש!! הכי רחב שיש! הכי פתוח שיש!!

הנשמה רעבה… רעבה לאור פני אלוקים חיים… ונותנים לה הההכל!!!! נותנים לה את שיא החופשיות… מסוף העולם ועד סופו… ואילו לנשמה זה בגדר "זוממים והולכים"!! זה השלשלאות של ברזל הכי מדכאים שיש!

 זו היא העבודה שלנו לפני חנוכה!!! לחזור ולשוב ולשנן שוב ושוב את היסוד הזה… היוונים מאד ריחמו על הצמצום היהודי!!! הם רצו לפתוח אותנו!! הם עשו כל מאמץ שבעולם לפרוץ פרצות…

בזה הם ניצחו!!! תקוע לנו בראש שמי שמתלבש בחולצת המותגים הוא הפתוח!!! ומי שלובש חולצה פשוטה מחסד נטו הוא הסגור ו… וכמובן הוא גם הצדיק… "שכן בלשון יווני קוראים" לצדיק סגור…!!

זה מדהים איך שזה נכנס לנו בראש עמוק… דוק ותשכח: לא קרה מעולם!!!! שמישהו בטעות החליף את היוצרות!! בחיים לא תשמע מישהו שאומר ברצינות שמי שבראש שלו יש ביגוד ואופנה הוא המצומצם! ואילו מי שיש לו רוחניות בראש הרי הוא פתוח!!! בחחחחחייים לא תשמע את זה!!! המקום היחיד שתשמע את זה… זה אולי כאן… בגיליון הזה… ואתה יודע למה?? כי ככה אני חושב?? לא!! אלא בגלל שככה אני רוצה לחשוב… אני מנסה המון זמן לשכנע את עצמי בזה… ללא הצלחה…

זה כ"כ חודר! זה כ"כ נכנס חזק! שקשה מאד להוציא את זה מהראש.

 אז שיהיה ברור!!! נניח את האמת על השולחן בלי כחל ובלי סרק שבלקסיקון שלנו כיום אדם פתוח זה מי שהעיניים שלו פוזלות החוצה!! ואילו סגור זה… זה שם נרדף לצצצדיק… כמה שננסה לטייח את האמת הזו… זו העובדה!! כיום המצב הוא שגם מי שהוא צצדיק בעצמו… הוא בעצמו יודה לך שהוא סגור.. אלא הוא פשוט אוחז שצריך להיות סגור!!

כמעט אף אחד לא מפנים שהאמת היא שזה ההיפך הגמור!!!!!!!

 שהאמת היא שמי שהולך שבי אחרי הפתיחות הרי הוא פשוט זומם והולך!! כן… זה נכון שהוא הולך מסוף העולם ועד סופו… אבל הוא הולך עם זמם!!!! הוא שבוי בידי הפתיחות ש ס ו ג ר ת אותו מאור פני אלוקים חיים…

—-

יש לנו עבודה חשובה… יש לנו חובה שהיא זכות לשנן… ולהתפלל שזה יחדור לנו לעצמות: פתוח וסגור זה עניין י ח ס י ! ! !

הכל תלוי איפה נמצא הציר!!! אם אנחנו רעבים והאוכל עכשיו נמצא בראש מעייננו… אז הציר כעת נמצא באוכל!! אם הציר והראש עכשיו נמצא באוכל… וממילא מי שנעול בתוך המטבח הוא הוא הפתוח!!! ומי שמחוץ למטבח הוא הנעול… הוא הוא הסגור שסגרו בעדו את דלתות המטבח!!! על אותו משקל בדיוק: אם הציר שלנו הוא קרבת אלוקים!!! אז באופן אוטומטי… מי שזכה להיות ספון וצרור וגנוז ומצומצם וכל כולו שקוע אך ורק בתורה הוא הפתוח!!!! הוא הוא זה שנפתחו לפניו שערי קרבת אלוקים!!! ואילו מי שהוא פתוח לאופנה… לאתרים… ויש לו זיקה לכל החידושים של שנת 2013 הרי הוא הוא הההסגור!!!! סגרו ממנו את שערי קרבת ה'… סגרו ממנו את הנועם והמתיקות של עבודת ה'!!!! וזה ממש מתסכל… כמה שאנחנו שתולים בבית ה'… וכמה שאנחנו נמצאים בפנים… אנחנו עדיין!!! עדיין לא מרגישים ככה…

בינינו… זה פשוט תקוע לנו בראש כ"כ חזק… שגם אותם אלו שמחוברים לעבודת ה'… שיש להם טעם בעבודת ה'… גם הם חיים מתוך נקודת הנחה שפתוח זה אדם שפוזל לכיוון של האופנה והמודה… והסגור הוא הצדיק שיושב ולומד… אני מכיר הרבה בחורים צדיקים ועובדי ה' שהם גאים בזה ש… ש… שהם סגורים!!!! אשרי חלקם… אבל עדיין למה?? למה אתם קוראים לעצמכם סגורים??? מי הכניס לכם בראש שאתם אלה הסגורים ו… ולא נותר לכם אלא להתגאות בסגירות שלכם…??

והאמת היא שלא צריך הרבה עבוייידת המיד'ת בשביל להבין את זה… זה דבר מאד הגיוני… כל גוי אמריקאי טיפש מבין ש… שרפובליקני שמרן… אין הכוונה שהוא סגור!! אלא הוא פשוט מחובר לאידאולוגיה מסוימת!! שבתוך קו החשיבה שלו הוא פתוח!!!! אין שום סיבה בעולם שאנחנו לא נבין את ההבנה הבסיסית הזו בתוך הבית מדרש שלנו… שהעולם שלנו כאן!!! החיים שלנו כאן!! וממילא ככל שאנחנו יותר שרויים פה ומונחים פה… וחיים פה ומתעלים פה הרי זו היא הפתיחות הגדולה ביותר!! ומי שלא זכה להיות צרור וגנוז בבית ה'… הוא זה שסגרו לפניו את דלתות המסילה העולה בית קל… זה לא כזו השגה גבוהה!! היא השגה בסיסית!! שאני פשוט מתוסכל מעצמי… למה אני כל פעם צריך לשנן לעצמי את זה… למה הדבר הפשוט הזה עדיין לא נכנס לי בראש… אין זאת אלא שכנראה היצר הרע בנושאים האלו עובד שעות נוספות!!!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>