לטהרנו ולקדשנו בקדושתך העליונה

לטהרנו ולקדשנו בקדושתך העליונה

בנתיבות הספירה – והטהרה מפגעי הטכנלוגיא והזמן     י. ש.   

 

א)      אתה ציותנו על ידי "משה עבדך"

בעמדינו אחרי ימי ספירת העומר המסוגל לטהרת נפשותינו והיה לכלל ישראל להטהר ממ"ט שערי טומאה של מצרים וערות הארץ שבה להכנס לשערי הקדושה הננו להתבונן בענין טהרת נפשותינו בימינו. והנה אמרו חז"ל איתפשטותא דמשה בכל דרא אלו מנהיגי עיני העדה שעל ידי כחם הגדול אנו זוכים להיטהר מכל סיג ופגם כל דור ודור ואילולי הם מי יודע היכן היינו באים מפגעי הזמן ובפרט בימינו, ואנה היינו באים מפני גזירת הגיוס ה"י, ובזה אנו רואים עד כמה כחם של עיני העדה לגדור גדר ולשנות פני המציאות בפרט בעניני גדרי טהרת נפשותינו עד שאי אפשר להאמין מה היה קודם לזה, וכמו התקופה שהחליפו למכשירי פלפון הכשרים, והגמילה המוחלטת ממשחקי המחשב לילדים, עד שרבים וטובים מבתי החינוך מתנים כן כתנאי לכניסת הילד למוסד, והגמילה מקווי הרכילות האסורים, ואנו היינו באים אילולי ששתלן ד' בכל דור, ואנו צריכים להתחזק לעשות את .,חלקינו להתחזק בכל הגדרים והסייגים כמו שאמרו ישראל אנו אין לנו אלא דברי בו עמרם, לאורם של רבותינו עיני העדה.

   כדי לטהרינו מקליפותינו ומטומאותינו

וידוע דברי האוה"ח הק'  שבימי יציאת מצרים יצאו ממ"ט שערי טומאה וזדככו ע"י הספירה אך בגאולה האחרונה יצטרכו לצאת משער הנ' ממש ע"י כח התורה.  ועלינו להבין את מצב תקופותינו ימי עקבתא דמשיחא שהיצר אורב מכל פינה כמו שפתחו הדרשנים  בדברי הגמ' שאמרו הגמ' שאינם חפצים להיות בדור האפל זה אלא 'ייתי ולא יחמיניה'   [סנהדרין דף צח:]:"אמר עולא: ייתי ולא איחמיניה. וכן אמר [רבה]: ייתי ולא איחמיניה,   וכן אמר רבי יוחנן: ייתי ולא איחמיניה. אמר ליה ריש לקיש: מאי טעמא? אילימא משום דכתיב [עמוס ה'] כאשר ינוס איש מפני ה'ארי' ופגעו ה'דב' [ובא הבית] וסמך ידו על הקיר ונשכו ה'נחש'  וכו' והיינו שניבאו חז"ל שבימים שלפני ובשעת ביאת הגואל לא ידעו לשית עצות בנפשם שמכל צד אורב עליהם סכנה אחרת ומה תואם הדבר לימינו ממש שמכל צד אורב סכנה אחרת חוץ מכל התמודדות שהיה בדורות הקודמים שלא סרו בימינו כגון שעדיין לא כבו הרדיו על המונית לצוד האזנים וצריך כל פעם מחדש לבקש ולדרש לכבותן וממשיך לסכנת הכת"ע  מכל המינים לצוד העינים והמח, ועכשיו העולה על כולנה סכנת פגעי הטכנלוגיא. שצד את הנשמה במלכודת נוראה דרך העינים והאזנים והמח בשיכרון החושים בהיפנוט יותר מבהקיץ ה"י ואפילו בגזירת ה'גיוס' השמד העומד בחזית יותר מכל סכנה שבעולה התריעו רבותינו גדולי ישראל שליט"א "על האינטרנט שם" והיינו שמשרפות האינטרנט הם פועלים במלא הקיטור בתוך מחנות הריכוז לגיוס לשרוף נשמות ישראל רח"ל. עוד יותר ממה שעשו כבשוני הקרמטיום ה"י שלא נגעו בנשמות כל עיקר.

צדיקים ילכו בה

ובתחילה חשבו כולם שטוב למעט מלדבר מזה שלא לפרסם את הנסינות והסכנות ויש צד הצדק בזה. ויפה אמר א' מהמקובלים בדור הקודם שא' מהפלאים שהטביע הבורא, שאף שהייצר הוא מלאך וכוחו 'על טבעי', אך דבר א' אין בכוחו לפתות והיינו 'יש מאין'. וכל עוד אין האדם יודע מהניסיון אינו רשאי לגלותו ואם האדם לא ילך בסקרנותו לברר הניסיון לעולם לא יוכל לפתותן לזה.

אך כשראו כמה חללים נפלו דוקא משום שלא סיפרו מזה ואחר שנלכדו כבר לא היה מי להציל החליטו כל כלל ישראל דאין מנוס אלא מלהריע מסוף העולם ועד סופו ודוקא ע"י שיתוף כלל ישראל בסכנות יתחזקו וישמרו אלו את אלו. ולמשל סיפרו ב' סיפורים שיש בה כדי להבין מדוע צריך דוקא לשתף את כל ישראל בזה אפילו אין להם שום שייכות לזה, שסיפרו על מקרה שארע בחג הסוכות כאשר מוכר הערבות החזיק מכשיר  טלפון פסול, וקבוצת ילדים שעמדה סביביו צפתה במסך וכי מהיכן יידעו על הסכנה שבדבר? הרי לאביהם אין שום שייכות למכשיר זה ומי ילמד אותם שהוא אסור?!

במקרה אחר היה בחור תלמיד חכם שנסע באוטבוס 'מהדרין' בתוככי ירושלים עיה"ק החרדית, ועל  ידו ישב אדם בלבוש חרדי, שצפה במכשיר מזוהם רח"ל. לבחור לא יהיה מושג בטיבם של מכשירים כאילו ואחרים,     הוא לא היה מודע לכך אבל כעת, כאשר נתקל במכשיר אצל שכינו לספסל, הוא נלכד ברשת השטן ונהפך לשבר כלי, הרי מי לא שולח את בניו ובנותיו בעצמם לאוטובוס מהדרין, בתוך היראים והחרדים לדבר ד'? ועם כל זה הגיעו למכשולים כאילו, על כל צריך לפקוח עינים ולדעת שזה בוער, וכשבוער חייבים לזעוק.

וכידוע שכשפרצה שריפה נוראה, ראשית כל צריכים לשמור את אלו שלא הגיע לידם השריפה, להקיפם במים וכל מיני מגן, ורק אח"כ לילך לכבות את השריפה.

וע"ז אמרו חז"ל בב"ב צ:  "אמר רבן יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומר אם אומר שמא ילמדו הרמאין ואם לא אומר שמא יאמרו הרמאין אין תלמידי חכמים בקיאין במעשה ידינו איבעיא להו אמרה או לא אמרה אמר רב שמואל בר רב יצחק אמרה ומהאי קרא אמרה [הושע יד-י] כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם" דהעיקר לעשות תקנה להמשך הדורות לצדיקים  דצדיקים ילכו בה.

א) על עוצם טומאת הרשת האיום והנורא.

כדי לטהרינו מקליפותינו ומטומאותינו

וכח השטן בכל זה  שע"י הרהורי עבירה לטמאות את פנימיות הנשמה יותר קשה מהעבירה עד שמטמטם את לב האדם שלא ירגיש שום טעם בעבודת ד' ומי יודע עד כמה יותר מזה, שהוא זוהמא נוראה הממיטה כליון פנימי לשלהבת הנשמה הנאמנת לבוראה עד שגרם שיצאו מנשמות ישראל לתרבות רעה לגמרי רח"ל, עד שהם בעצמם אינם מבינים הקשר שביניהם למה זה  גררן להתדרדרות נוראה לכל הקדוש והיקר ה"י אלא דלכך נקרא יסוד שביסוד כי כן דרך היסוד שאם מתחיל היסוד להרקיב ח"ו פתאום נופל כל הבנין כולו ה"י.

וכששלח דברים מרן ה'שבט הלוי' לכנס הגדול פתח בדברי הגמ' בסנהדרין [סד.] שדרשו על הפסוק [נחמיה ט'] "ויזעקו בקול גדול אל ה' אלהיהם מאי אמור? אמר רב יהודה ואיתימא רב יונתן: בייא בייא! [אוי אוי] היינו [יצר הע''ז] דאחרביה לביתא וקליא להיכלא, וקטלינהו לצדיקי, ואגלינהו לישראל מארעייהו, ועדיין הוא מרקד בינן. כלום יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא – לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן! – בתר דאביקו ביה. יתבו תלתא יומא בתעניתא, בעו רחמי. – נפל להו פיתקא מרקיעא, דהוה כתיב בה אמת. אמר רבי חנינא: שמע מינה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. נפק כגוריא דנורא מבית קדשי הקדשים. אמר להו נביא לישראל: היינו יצרא דעבודה זרה וכו'  . אמרי: הואיל ועת רצון הוא ניבעי רחמי איצרא דעבירה, בעו רחמי, אימסר בידייהו. וכו'

וכמו שאנשי כנסת הגדולה צעקו בקול גדול על ייצר ע"ז עד שביטלום, כך אנו יש לנו לצעוק ולהתחנן לפני ד' שיסיר נגע זה ממנו .

שאפילו מזקנים וטובים ות"ח לא פסח השטן לאבדם עי"ז מעולמם בשעתם האחרונה רח"ל. וע"ז אמרו חז"ל אל תאמין בעצמך עד יום מותך.

וגם לת"ח ארב השטן כמו שאמרו חז"ל [סוכה נב.]: שמניח אומות העולם ומתגרה בשונאיהם של ישראל 'כי הגדיל לעשות': אמר אביי ו"בתלמידי חכמים יותר מכולם". להפילם בפח יקוש תחת הסואה של הפצת התורה.

וכבר אמרו חז'ל בסנהדרין על דואג האדומי שהיה ת"ח וראש הסנהדרין: "כתיב דואג וכתיב דוייג. אמר רבי יוחנן: בתחילה יושב הקדוש ברוך הוא ודואג שמא יצא זה לתרבות רעה, לאחר שיצא אמר: ווי שיצא זה. אמר רבי יצחק: מאי דכתיב [תהלים נ"ב] מה תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל היום, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדואג: לא גבור בתורה אתה, מה תתהלל ברעה? לא חסד אל נטוי עליך כל היום?"

אין זה אלא טירוף השטן בשעתו האחרונה, כרודן שהשאיר ל'נשק ליום הדין' הנשק הכימי האכזרי ביותר כיון שיודע כי קרוב יום ד' להעביר רוח הטומאה מהארץ ויקוים מקרא שכ' "וימלא כבודי [כבוד ד'] את כל  הארץ" [פרשת שלח] שהוא הבטחת נצחיות התורה.

ועלינו להתעורר משאננות והשינה הרדומה בנושא, ומשל לקבוצת אריות שהחליטו להכנס לעיר לכבשה ובפתח מצאו צלפים העומדים מעל החומה ומתחילים לירות עליהם אך כדרכן של 'בהמות' לא שמו לב לקשר בדבר. ואף שמצאו כל הזמן חללים מכל צד, התחילו לתרץ שזו היתה ממילא חלשה, וזה השור היה חולה והמשיכו לעיר כדרכם עד שנאבדו כולם, וכן הוא בענינו הנה צעקת חללי ישראל עולים אילינו מהאדמה, והייצר בא לרמות להשקיט ולהרדים, שזה היה ממילא חלש וזה קיבל משבר ל"ע, ורק כל זה דוקא גרם, ואין איש שם על הלב שהשטן עומד ומצליף על שארית ישראל בנשקו האחרון האכזרי.

וכבר הזהיר מראש בעל הנועם אלימלך זיע"א כחכם עדיף מנביא שלפני ביאת משיח יאחז ד' את כלל ישראל כתלוים על חבלים דקים  המתנענים ויהיו צריכים לאחוז במסי"נ שלא ליפול. ובנסיוניות אלו רואים עד היכן הדברים מגיעים שמלפנים עומדת הבירור הגדול והנורא של גיוס בני אברהם יצחק ויעקב לתהום השמד ומצפים שיזכו לבחור בחיי עולם ולא להמירו בהנאת חיי שעה ח"ו, וכן תשב"ר עם נסיונות לימודי חול, ומאחוריים מבלי משים יש הבירור הנורא של קדושת ישראל שנוגע לכל חוג וקהילה שהוא, שיזכו להתברר לטוב, ולהטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה.

ומדה טובה מרובה. מה שהולך הבירור לצד הטוב ג"כ, נקהלו היהודים בכל עריהם להקהל ולעמוד על נפשם והבירור הטוב שהתחילו שלומי אמוני ישראל בארה"ב בזה, המשיכה ללונדון הבירה וחזרה לארה"ק לכל קהילה וקהילה, נקהלו לתקן תקנה לשמירה להמשך הדורות.  וציינו גדולי ישראל שהוא נס גדול להמשך קיום כלל ישראל דלא כמו שניבאו שליחי השטן שלא ישאר משונאיהם של ישראל שריד ופליט ע"י כלים המשחיתים, דכבר הבטיחה תורה שלא תשכח מפי זרעו.

הבא להרגך השכם והרגו

והאדמו"ר מסקולען שליט"א מירר בבכי לפני רבבות אלפי ישראל בכנס הגדול בארה"ב שזיכה בהם את כלל ישראל: "שיש לשים 'סוף' לכל אלו המכשירים [המחוברים לטומאת האינטרנט והסרטים] לפני שישימו 'סוף' לבן אדם עלי אדמות.

וסיפר  א' ששימש במסירות את הראב"ד הגר"י פישר ז"ל שראה במו עיניו איך א' שואלו לפי תומו שצריך לזה לצורך פרנסה, והראב"ד הרים את פניו הקדושים שלא כדרכו ובעינים חדות ואיומות שואלו איני מבין מה השאלה "וכי מדברים אלו [המכשיר המלוכלך] מחפשים להם אנשים פרנסה?!". הרבה דרכים לד' ליתן לבניו פרנסה וא"צ לחפש שם.

וכשהלה תירץ את עצמו שיושב עם א' כשומר, אמר לו: "ערבא ערבא צריך" [הערב עצמו אינו בטוח]. ולא רצה להתיר לו בשום אופן.

ולטהר את נפשותינו  וכו' מ'כל סיג ופגם'

והרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין להתרחק מ'כל' הדברים המדרדרים

ב)ההרחקה והבריחה ממקום הסכנה

מכל משמר נצור לבך

ומרגלא בפומיא  דגדולי ישראל על סכנת הרדיו  דהנה קרא כתיב מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים [משלי ד/כ''ד] ופי ה'ר"י מינץ' שהיה בדור הב"י בשם גדול א' דמשמר היינו "כלא" כמו שכ' וינחהו במשמר ולכך מזהירהו שאל תכניס את לבך ל'כלא' כי ממנו תוצאות חיים  שאם תזהר בזה ממילא תזכה לימשך עליך אור החיים של הקדושה.

וביאר דמעט היר"ש שיש להאדם יוצא ממנו ע"י שמיעת הנייעס מהאנשים המפוקפקים שמייבש את לחלוחית האחרונה של היר"ש ואין לך 'כלא' לנשמה יותר מזה.

אך מי מילל ומי פילל לאיזה דיוטא של נ' שערי טומאה תרד העולם  עם פגעי הטכנלוגיא להכנס לאלף אלפים ומליוני מדורי גיהנום של הגרועים שבאומות,   והלהכלא בכלא הנורא לגלוש חיים שאולה  למדרון התלול של התהום ה"י. שאחרי שהתחיל להכנס לכלא מרגיש כאילו ניטל ממנו כמעט לגמרי הבחירה אך התביעה על האדם למה הכניס את עצמו לכלא כמוש"כ התוס' בעירובין [מא: ד''ה מי]:"אע"ג דמשמע בפ' ואלו מגלחין (מו"ק ד' יז.) דפעמים שיצרו מתגבר עליו ואינו יכול לכופו מ"מ אדם יכול ליזהר שלא יבא לידי כך."

עוד יש בזה שבהייצר אחרי שלכד את האדם ברשתו ב'רשת' שטמן לו ב'כלא הצפיה' להתחיל עם זה, הוא גוררו עוד כדי  שלא ייסרו מצפונו  על רוע מעלליו להשליך הכל ולמות מות נצחי רח"ל. וכמו שהיה בדור העבודה זרה שבער כאש אמרו חז"ל שכל זה היה אחר שהתחילו עם זה, 'בתר דאביקו בה' משך אותם כמכורי סמים ה"י, אך מה שהתחילו עם זה היה כדי שלא ייסרם מצפונם על עבירות ה"י וז"ל הגמ' [סנהדרין סג:]: אמר רב יהודה אמר רב יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש' ולא עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם ג"ע בפרהסיא" ופרש"י:"שהיה יצרן תקפן על עריות אמרו נפרוק כל עול תורה מעלינו 'ואל יוכיחונו' על העריות אבל על עבודת כוכבים לא תקפן יצרן" וזה לעומת זה עשה אלוקים ישראל קדושים השומרים בתום ובאמונה הוראת רבותינו ומפרסמים על הגזזוטראות בגאון: "בבית זה אין מחשב או מכשיר "הקולט אינטרנט או סרטים" המגרשים השכינה ח"ו".

 אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר.

ובעברינו בתחילת השנה את סופת ה'סנדי'  יש להתבונן בדבר. אחרי שבשנה זו דוקא גזרו גזירות על הברית שכרת ד' עם ישראל זממם בל תפק שיתבטלו כל גזירות המילה. ועינים להם ולא יראו איך שמשמים מפציצים את ניו יארק ומנהטן ששם סכנת הגזירה על המילה ה"י וממרכזי הטומאה בעולם  ואילו היו בן לאדן וחביריו טסים מעל שמי מנהטן להפציץ חלונות ולקרוס בינינים ולגרום היזקות בהיקיפי מיליארדים, לא היו ישנים שבעים לילות, ועכשיו שד' עשהו הם תולין הדבר במקרה ח"ו, שד' היפך סדרי שמים וארץ מקנאת הברית על גזירת המילה ועל הטומאה של פ' הברית שהפיצה בעולם כמו שאמרו גדולה מילה שאילולא היא לא ברא ד' את עולומו שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, ועל הטומאה כבר בא המבול ע"ז ואמרו חז"ל שמה שנשבע ד' שלא יביא מבול לעולם היינו על כל העולם אבל על אומה א' מביא ה"י. ועל זה אמרו אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל [שילמדו מוסר], שנאמר הכרתי גוים נשמו פינותם אמרתי אך תיראי אותי תקחו מוסר, והמשיל החפץ חיים לא' שבא לכיכר וורשא הבירה שבימיו היו בו חצי מליון יהודים, נגד כמה מליון גוים, ואומר דרשה  'אידיש' בודאי כוונתו ליהודים, אף שהגוים הם הרוב, דסוף סוף הם לא מבינים את השפה הזאת, רק היהודים. כך הגוים לעולם לא יבינו לקחת מוסר אלא משמים מעוררים "אותנו"!!!. ישראל עם קרובו. וכבר פירש הגרי"ז מבריסק על יונה הנביא אף שהיה יכול לתלות  הסערה בים בשבעים שכינו הגוים עבדי עבודה זרה וכל עבירות חמורות אעפ"כ לא תלה אלא בעצמו ואמר בשלי הסער הגדול הזה וכולנו צריכים לומר עכשיו בשלי הסער [הסנדי] הגדול הזה. [מלבד מה שד' דחה ע''י זה גזירת המילה לתקופה מסוימת. ויה''ר שהואיל ונדחה קודם ידחה ויבוטל לגמרי אכי''ר].

ועלינו לפשפש במעשינו, כי מי יודע אם לא הפירצות במכשירי הטומאה נתנה הכח לסט"א לגזור על זה הדבר ששניהם שייכים לענין יסוד שביסוד.

על כן לא ננוח ולא נשקוט, עדי יסור גזירות השמד מתוכינו, ויסור גזירות  השמד מעלינו ונקיים מצות המילה  בשלימות שקבלנהו בשמחה, ומסרנו נפשינו עליה, אכי"ר.

כדי שיטהרו נפשות עמך בית ישראל מ'זוהמתן'.

ונחזור לעינינו שאסור להסיח דעת מגודל הסכנה וכבר הזהיר בנו בכורו של מרן ה'שבט הלוי' רח"מ וזנר שליט"א : אי אפשר להאריך בהקדמות, האש בוערת ומכלה את כל החלקות הטובות ביתר, זה מבהיל על הרעיון. יהודים הכי חשובים מבתים תורניים איכותים ביותר, אברכים ונשים מבתים מיחדים ומופלאים – לא שמרו את עצמן מפגעי הטכנלוגיה. כאשר לכד אום השטן ברשתו לא היססו לקרוע את משפחותם רח"ל.

רבונו של עולם, יש לכם שלשה ילדים, שבעה, עשרה, איך אתם מתאכזרים עליהם? איך בישלו נשים רחמניות ילדיהם ועזבו הכל? איך אבא יכול לעזוב ילדיו הניצבים סביב שולחנו כשתילי זיתים, בשביל עולם חוטא וחולף?! הרי זה ממש חורבן.

יש אנשים שטוענים שלהם זה לא יקרה. הם מחוסנים. בשבילם אני ישתמש בדוגמא: יש אנשים שרח"ל שואפים לתוך גופם  חומרים וסמים מסוכנים, שאסורים למסחר במדינה מתוקנת. לעיתים הם מוכנים לנהוג בשיטות לא ראויות כדי להשיג הכסף לחומרים האלו. הם יודעים שהגוף שלהם ניזוק, ובכל זאת הם לא מצליחים להפסיק. מדוע? כי הם כבר חולים! דעו  לכם רבותי, כן הדבר בנגע האינטרנט. מי שמתחיל עם זה ופוגם בקדושה, מאבד את שיקול הדעת וכח השיפוט שבו. הוא נסחף ונמשך אחרי זה מבלי יכולת לעצור. הוא הופך לחולה. הוא לא חלי ולא מרגיש, אז הוא משליך אחר גוו את הוריו, את משפחת חותנו, את זוגתו ואת ילדיו! הטומאה מסמאה את עניו, את מוחו וליבו. אנשים שואלים, איך אפשר להיזהר מזה? התשובה לכך היא, לא להתקרב למכשירים כאלו, לא לגעת בהם. כל מכשירי טריפה אלו יהיו בבחינת בל יראה ובל ימצא' להיזהר לא לקרב אותם אלך פתח הבית. חז"ל אמרו ירושלמי [ברכות ט.] "לא תנאף [מרומז בפסוק:] לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם א"ר לוי ליבא ועינא תרין סרסורין דחטאה דכתיב [משלי כג כו] תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תצרנה אמר הקדוש ברוך הוא אי יהבת לי לבך ועיניך אנא ידע דאת לי".  והיינו שהקב"'ה אומר, שמי, שנותן עיניו וליבו רק בו, בבורא כל העולמים יודע הקב"ה שהוא שלו! עכ"ד הבהירים.

וכמה עמוק הדמוי לענין זה, שממנו ניקח לעבוד את ד'. שהרי רואים את אומות העולם שהפשע החמור ביותר עלי אדמות הוא הפשיעה הכי קלה בחומר הסם לגודל התמכרותו וחוסר האונים להציל אח"כ, שאפילו אם לסוף לא הגיע היזק מזה עונשים על זה בלי סוף, ככה יש לעמוד על המשמר על הגדרים בכל חומר הדין אפילו אם הפורץ גדר לא נכשל מאומה הרי עצם הריסת הגדר אל התהום הוא הפשע החמור ביותר ה"י.

יתוקן מה שפגמתי בספירה

וסיים הגאון רח"מ הלוי וזנר שליט"א: צריך לחזק גם אלו שכבר נכשלו ח"ו, ולומר להם: לא ננעלו שערי תשובה!. אין זה קל, למי שכבר נגוע בבוץ קשה להיחלץ ממנו, אבל כאשר האדם ילך בעקשנות, ובהחלטה גמורה לצאת מכל זה, הקב"ה יעזור לו. ובמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי בכל חייהם לא יהיה לצדיקים הנסינות הניצבים בפני כעלי תשובה שמלחמתם קשה אחר שנכשלו.

 ברור ומוסכם שאנו עומדים בדור האחרון לפני ביאת המשיח, על כן הסט"א משתמש בכלים הנוראיים ביתר שלו כדי להכשיל את ישראל בדור הזה, ושמח בכל נפש הנתפסת בעוון ההמר הזה, על כן כל אב ואם צריכים לעמוד על המשמר על נפש הילדים, ולבדוק היטב לאן הם הולכים ואיפה הם מסתובבים, כי די בפעם אחת כדי ליפול לשאול תחתית רח"ל.

היטהרות הנפש האמיתית צריכה להתחיל בהחלטה אחת: להשליך את כל הכלים הטמאים הללו, ולא להותיר זכר מכל בדל של איסור. ולא לגעת במכשיר כזה אפילו ב'אצבע קטנה'…

ג)על השמירה החמורה בתוך לוע הסכנה.

ואטהר ואתקדש בקדושה של מעלה – תקנה לדורות.

ועלינו לגדור גדר לעמוד בפרץ נגד פגעי  הטכנגוליא  דמרגליא בפומיא דגדולי ישראל שליט"א לכנותן "כלים מכלים שונים", (הנקרא גם בפורים בניגון של איכה…),  וכבר אסרו רבותינו באופן כללי ומוחלט את האינטרט, ואף שאז עדיין לא היה נפוץ ה'נתיב' הכשר, אך סו"ס הגדר נשאר שהוא 'אסור' וכל מה ש'אם' היתירו לו אינו הותרה אלא 'דחויה', והנוסע בכביש ששכיח שם 'עכשיו' בליסטראות של פראי אדם צמאי דם יחשוב אלף פעמים אם הוא באמת מוכרח לזה, אף אם יש לו האוטו ה'מוגן' ביותר, כן בזה יש למצוא תמיד בכל מחיר "דרכא אחרינא" [כגון לדוא''ל כשר יש נתיב/סלולרי העוקף את כל האנדרלמוסיא  וכל כיו''ב.]

  וכבר המשיל המגיד ר"ש פינקוס ז"ל את המכשירים אלו לפצצת האטום ובימים עברו יש מי שניצלהו ל'צורכי שלום' אך עד היום לא סר מיפן הפחד ממה שנגרם בזה ע"י רוח שאינו מצויה ועד שהגיע רודן איראן הצועק מלפנים 'צורכי שלום' ובסתר מכין השמדת כל העולם רח"ל.

והנמשל בזה שכל א' יש לו בצד השמאל שבלב הוא הייצר הוא השטן הוא הרודן האחמינדש'ד שטוען על ההשתמשות 'צרכי שלום'! לתועלת הפרנסה וחד"ת,  ובקרבו ישים ארבו להשמיד הנשמה ואין לנו לזלזל בזה כמו כל מדינה מתוקנת שתחשוב אלף פעמים אם אין להם  ברירה אחרת לתועלתם, ואפילו אם יסתכנו בזה לא יזלזלו בשום תנאי במירה אף אם יקח ים של זמן וכסף, כן אנו לא נסתכן להשתמש בלי שמירת התנאים להשתמשות לצורכי שלום, משהו פחות מכללי בטיחות של שמירת האטום לתועלת.

וכן במקום שנפרץ כור גרעיני המפיץ קרינה אריקטיבי ח"ו הלא כולם ברחו משם למרחק אלפי קילומטרים כל עוד נפשם בם וע"ז התווה  מרן בעל שבט הלוי שליט"א שלא להיכנס לבית שנפרץ שם הקרינה הנוראה של מפלצת הזוהמה רח"ל. וציין לדברי הגמ' בבא קמא [פ.]: "ת"ר מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שינק חלב רותח משחרית לשחרית והביאו לו עז וקשרו לו בכרעי המטה והיה יונק ממנה משחרית לשחרית לימים נכנסו חביריו לבקרו כיון שראו אותה העז קשורה בכרעי המטה חזרו לאחוריהם ואמרו לסטים מזויין בביתו של זה ואנו נכנסין אצלו? וכו"'

הרי שעל עבירה וגזירה דרבנן  של איסור גידול בהמה דקה שנמצא בבית נמנעו מלהכנס לבית שבו התקלה, וכל שכן בדבר זה המכלה מנפש עד בשר רח"ל. שהוא כמו 'מלאך המת בביתו של זה' שאף א' לא היה נכנס לשם מרוב פחד וכמה חללים נפלו ממה שהלכו לעבוד במקומות שיש שם הכלי הזוהמא הנורא הזה ה"י.

וכן יש לשמור את כל כללי קודש בחוק ולא יעבור מה שהורה ו'פסק'  בכח ההוראה בעל 'שבט הלוי'   ג' כללים קבועים כמסמרות שלא להפירם בשום אופן!!! ועד כמה נתנה התורה כח   לרבותינו לתקן את הפירצות אנו רואין בדברי הח"ח [כלל ד'] כְּשֶׁ"בֵּית דִּין" אוֹמְרִים לְאָדָם דִּין אֶחָד בְּמַה שֶּׁהוּא בְּקוּם וַעֲשֵׂה, בֵּין שֶׁהוּא דְּבָרִים שֶׁבֵּין אָדָם לַמָקוֹם אוֹ דְּבָרִים שֶׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ, וְאֵינוֹ רוֹצֶה לְקַיֵּם בְּשׁוּם אֹפֶן, וְאֵין לוֹ תְּשׁוּבָה בְּמַה שֶּׁאֵינוֹ מְקַיֵּם, מֻתָּר לְסַפֵּר גְּנוּתוֹ וְאַף לִרְשֹׁם אֶת גְּנוּתוֹ בְּסֵפֶר הַזִּכְרוֹנוֹת לְדוֹר דּוֹרִים  וכו'

 א. לא בבית! – ואכמ"ל מה שיצא מזה רח"ל  ב. לא שלא לצורך פרנסה. וכמובן שכל אתרי הרכילות והנייעס המפיצים רעלם בחושך אין להם שום היתר של פרנסה ג. לא בלי 'פילטר' 100%. ולא כאותן  שבשביל הנאת נוח משלהם הולכים לסינון קלוש וצבוע  המתאים לרשעים ולהיות אפוטרפוס לג"ע לסינון באופן אישי ה"י, ועל זה אמרו מאמר חכם 'מוטב לאבד דקה בחיים להמתין בסבלנות מלאבד החיים בדקה רח"ל וכל העובר על דברי חכמים וכו' רח"ל.

ועלינו להפציר בתפילה לפני שומר גוי קדוש שישמור שארית עם 'קדוש', ואל יאבד גוי 'קדוש' שישארו בקדושתן עדי עד.  ואם אנו נעשה כל מה  שמוטל עלינו, יושפע שפע רב של קדושה וטהרה בכל העולמות   ויערה לנו ד'  רוח טהרה ממרום להעביר רוח הטומאה מן הארץ וימלא כבוד ד' את כל הארץ בבגצבב"א.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>