תגית: אישי

סיפור אישי מזעזע

כינוס אברכים בביהמ"ד "חניכי הישיבות" רמב"ם,

מוצש"ק פרשת בשלח תשע"ה

 

הגר"צ ראם

התכנסנו כאן על דעת רבותינו לעסוק בענייני השעה, ואין מסרבין לגדול על כן אדבר כמה מילין. אנו עוסקים כעת בפרשיות המדברות מענין יציאת מצרים, וזהו זמן המסוגל להתנקות מזוהמת מצרים. צריך לדעת שגם מי שאין לו שייכות לזה הלא בניו שבישיבות ובנותיו בסמינר לא ימלט שלא יפגשו בזה וא"כ דבר זה נוגע לכאו"א.

מעבר לכך, דבר זה הוא צרת הדור ממש, הגמ' מספרת איך שחטו אנשי כנה"ג ליצרא דע"ז בראותם קושי הניסיון, וכן מסופר על מנשה שאמר לרב אשי אילו היית בדורנו היית מרים שפולי גלימתך ורץ לע"ז, ובפשטות נראה שהקב"ה הוריד מעיקרא ניסיון קשה של ע"ז לעולם, אכן בגמ' מבואר דמתחילה לא עבדו ע"ז אלא להתיר להם עריות ורק אח"כ נמשכו לעבוד ע"ז מרצונם, מבואר דמתחילה יכול לבוא הניסיון מדרכים צדדיות, ואח"כ להפטר ממנו צריך עבודה קשה, עכ"פ צריך לדעת שמדובר כפשוטו על עתיד ילדינו והדורות כולם, זה לא סתם גזירת ממשלה דגזירה עבידא דבטלה, וא"כ כ"א צריך להרגיש שייך מצד שמדובר כאן בצרת הכלל. הר"ן בר"ה מביא מקור לתקיעת שופר דאלול ממה דאיתא בפרקי דר"א דכשחזר משה ועלה השמימה אחר מעשה העגל תקעו בשופר להודיע שעלה משה שלא יבואו לטעות שנית, והקב"ה עלה ונתעלה באותו שופר, וא"כ כשמתכנסים לעמוד בפרץ ולהתריע לבל יחטאו הקב"ה מתעלה באותו שופר.

צריך לדעת הרי כיום הולכים המשך לקרוא