תגית: בביהכנ"ס

כינוס אברכים מוצש"ק פרשת וארא בביהכנ"ס הליגמן

כינוס אברכים מוצש"ק פרשת וארא בביהכנ"ס הליגמן

הגרא"י קרליץ שליט"א

כתב רבינו יונה בשע"ת בהתאסף ראשי עם וקהילות הקודש לעבוד את ה' יתברך, ומסכימים הסכמות להעמיד להם מצוות, הנה הם מקדישים את השם יתגדל ויתקדש, הרי שעצם ההתכנסות כדי להתחזק יש בזה קידוש ה'.  היה לי הרגשה דהנה איתא בגמ' יומא הוא פורש ובוכה והם פורשים ובוכים, ונקט בירושלמי דהם פורשים ובוכים על שהוצרכו לכך, וביאר השפ"א דהכוונה דהם בוכים על מצב הדור שיש בו צדוקים וצריכים להשביע לכהן הגדול, והנה אף אנו שאנו נצרכים לעשות כינוס כזה לבני תורה הרי צריך לבכות על כך.  ובאמת על מה אנו מתאספים, הרי רבים אומרים אין לנו קשר לזה כלל, ברוך ה' אשרי חלקם שכך ימשיכו, אכן צריך לדעת שעצם המציאות שרואים המשך לקרוא