תגית: גלישה

סיפורים נוראים מזעזעים מכלי ראשון

כינוס בביהכנ"ס "משכנות יעקב" מוצש"ק פרשת תרומה תשע"ה

הגאון רבי ישראל אולמן שליט"א

הפסוק אומר בפרשת תרומה: "וְעָשִׂיתָ אֶת הַקְּרָשִׁים לַמִּשְׁכָּן עֲצֵי שִׁטִּים עֹמְדִים", ושתי גמרות מתייחסות לנצחיותו של המשכן. הגמרא במסכת סוטה (דף ט.) אומרת: "דרש ר' חיננא בר פפא מאי דכתיב רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה, אל תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלה, זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם. דוד דכתיב טבעו בארץ שעריה, משה דאמר מר משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד קרשיו קרסיו ובריחיו ועמודיו ואדניו. היכא? אמר רב חסדא אמר אבימי תחת מחילות של היכל". 'נוה' הוא מלשון בית, כיון שהמשכן נשאר לעד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם, וגנזו אותו מתחת למחילות ההיכל.

גם הגמ' ביומא (דף עב.) דורשת: "אמר רבי חמא ברבי חנינא: מאי דכתיב עצי שטים עומדים, שעומדים דרך גדילתן. דבר אחר עומדים שמעמידין את צפויין. דבר אחר עומדים שמא תאמר אבד סברן ובטל סכויין, תלמוד לומר עומדים, שעומדין לעולם ולעולמים", דהיינו שהמשכן ישאר קיים לעולם. נמצא א"כ שגמ' אחת אומרת שלא שלטו בו שונאיהם, והגמ' השניה אומרת שהוא קיים לעד ולעולמי עולמים.

מדוע באמת לא שלטו בו השונאים? המשך לקרוא

לא משתמשים באינטרנט פרוץ.

לצורך פרנסה