תגית: "העבר עיני מראות שוא"

"העבר עיני מראות שוא"

"העבר עיני מראות שוא"

אין דער נאכט פון איינע פון די גוי'אישע חגאות אין יארע 2001 למס', האבן אלע דאקטורים און פראפעסארן אין איינע פון די גרויסע ניו יארקער שפיטעלער גענומען אורלויב. מען האט בלויז איבערגעלאזט פראפעסער אדלער אז ער זאל בלייבן אכטונג געבן אויף דעם ספעציפישן שטאק וואו עס המשך לקרוא