תגית: כינוס

דברי מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצוק"ל

הרב ואזנרדברי מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל – כינוס כלל ישראל אידיש

דברי מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל – כינוס כלל ישראל לשון הקודש

מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל – מוצש"ק ויחי תש"ע

דעת תורה ופסק הלכה – בענין האינטרנט

מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל מכתב תשע"א

מודעה – מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל פסק הלכה בכינוס

מדברי הגאון רבי חיים מאיר וואזנר שליט"א

כינוס החירום בבהמ"ד "בית אריה" בבני ברק

כינוס החירום בבהמ"ד "בית אריה" בבני ברק

מוצש"ק פרשת וארא תשע"ה

מאות בני תורה התכנסו במוצש"ק פרשת וארא, להיקהל ולעמוד על נפשם מפני פגעי הטכנולוגיה ומכשירי התקשורת המודרניים, האוכלים כל חלקה טובה בכרם בית ישראל. מצב החרום הנורא של שלטון הטומאה, שלא היה כמותו מימות בריאת שמים וארץ, והסכנה האורבת למחננו, לעתידנו ועתיד ילדינו, ובעצם לכל צורת היהדות החרדית בשנים הבאות, המריץ אותם לשמוע את דברי רבותינו בצורך השעה.

ראשונה דיבר הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג שליט"א, רב שכונת רמת דוד וביהכנ"ס בית אריה, וחתנא דבי נשיאה מרן הגאב"ד הגר"נ קרליץ שליט"א. דבריו השקולים והחודרים נשמעו בקשב רב. עומד מאחוריהם ניסיון רב של דיין ותיק, ראש כולל ורב שכונה, שלפתחו מגיעים כל יום סיפורים מסמרי שיער, שרובם לא מגיעים לידיעת הציבור מטעמים מובנים:

"מורי ורבותי, אנחנו נמצאים בזמן של מערכה קשה. מערכה כנגד כוחות הטומאה, שלצערנו הרב נכנסים בזמן האחרון לבתי ישראל. לא דרך פרצות, אלא דרך הדלת הראשית. פותחים להם את הדלת, והם נכנסים לתוכה. כפי שכולנו יודעים הכוונה היא לאינטרנט על כל צורותיו השונות, פעם זה היה במחשב הביתי, והיום יש אותו כבר בטלפון הסלולרי, באייפון, בטאבלט ודומיהם. רבים חללים הפילה, לצערנו הרב ישנם חללים וחללות רבים שנפלו. ישנם כאלה שעוד לא ניכר עליהם דבר, כלפי חוץ הם המשך לקרוא

כינוס אברכים מוצש"ק פרשת וארא בביהכנ"ס הליגמן

כינוס אברכים מוצש"ק פרשת וארא בביהכנ"ס הליגמן

הגרא"י קרליץ שליט"א

כתב רבינו יונה בשע"ת בהתאסף ראשי עם וקהילות הקודש לעבוד את ה' יתברך, ומסכימים הסכמות להעמיד להם מצוות, הנה הם מקדישים את השם יתגדל ויתקדש, הרי שעצם ההתכנסות כדי להתחזק יש בזה קידוש ה'.  היה לי הרגשה דהנה איתא בגמ' יומא הוא פורש ובוכה והם פורשים ובוכים, ונקט בירושלמי דהם פורשים ובוכים על שהוצרכו לכך, וביאר השפ"א דהכוונה דהם בוכים על מצב הדור שיש בו צדוקים וצריכים להשביע לכהן הגדול, והנה אף אנו שאנו נצרכים לעשות כינוס כזה לבני תורה הרי צריך לבכות על כך.  ובאמת על מה אנו מתאספים, הרי רבים אומרים אין לנו קשר לזה כלל, ברוך ה' אשרי חלקם שכך ימשיכו, אכן צריך לדעת שעצם המציאות שרואים המשך לקרוא

כינוס אברכים מוצש"ק פרשת וארא

כינוס אברכים מוצש"ק פרשת וארא

הגר"פ ברונפמן שליט"א

אנו נמצאים כעת בימי השובבי"ם, ימי חיזוק.

כתוב בפרשת השבוע ד' לשונות של גאולה "והוצאתי" "והצלתי" "וגאלתי" "ולקחתי", שואל הגאון אם "ולקחתי" הוא לשון גאולה למה "והבאתי" אינו לשון גאולה ויהיו ה' לשונות גאולה.

מבאר המהר"ל בהגדה של פסח דולקחתי אתכם לי לעם היינו ליצור גוי חדש עם נימוסין חדשים להתנתק מנימוסי מצרים להיות עובדי ה', לשמוע בקול חכמים, ואשר על כן נמנה דבר זה כאחד מלשונות הגאולה.

כל דור והניסיונות שלו, בדורות עברו היו נסיונות ההשכלה, הציונות וכו', בזמננו עיקר הניסיון הוא החשיפה לכל הנעשה בעולם, והוא ניסיון בין לגדולים ובין לקטנים, וממילא כל אחד צריך לגדור את עצמו, ויקיים בעצמו ולקחתי אתכם לי לעם, עם נימוסין.

התאספנו כאן לקום המשך לקרוא