תגית: מוצש"ק

כינוס אברכים מוצש"ק פרשת וארא בביהכנ"ס הליגמן

כינוס אברכים מוצש"ק פרשת וארא בביהכנ"ס הליגמן

הגרא"י קרליץ שליט"א

כתב רבינו יונה בשע"ת בהתאסף ראשי עם וקהילות הקודש לעבוד את ה' יתברך, ומסכימים הסכמות להעמיד להם מצוות, הנה הם מקדישים את השם יתגדל ויתקדש, הרי שעצם ההתכנסות כדי להתחזק יש בזה קידוש ה'.  היה לי הרגשה דהנה איתא בגמ' יומא הוא פורש ובוכה והם פורשים ובוכים, ונקט בירושלמי דהם פורשים ובוכים על שהוצרכו לכך, וביאר השפ"א דהכוונה דהם בוכים על מצב הדור שיש בו צדוקים וצריכים להשביע לכהן הגדול, והנה אף אנו שאנו נצרכים לעשות כינוס כזה לבני תורה הרי צריך לבכות על כך.  ובאמת על מה אנו מתאספים, הרי רבים אומרים אין לנו קשר לזה כלל, ברוך ה' אשרי חלקם שכך ימשיכו, אכן צריך לדעת שעצם המציאות שרואים המשך לקרוא

כינוס אברכים מוצש"ק פרשת וארא

כינוס אברכים מוצש"ק פרשת וארא

הגר"פ ברונפמן שליט"א

אנו נמצאים כעת בימי השובבי"ם, ימי חיזוק.

כתוב בפרשת השבוע ד' לשונות של גאולה "והוצאתי" "והצלתי" "וגאלתי" "ולקחתי", שואל הגאון אם "ולקחתי" הוא לשון גאולה למה "והבאתי" אינו לשון גאולה ויהיו ה' לשונות גאולה.

מבאר המהר"ל בהגדה של פסח דולקחתי אתכם לי לעם היינו ליצור גוי חדש עם נימוסין חדשים להתנתק מנימוסי מצרים להיות עובדי ה', לשמוע בקול חכמים, ואשר על כן נמנה דבר זה כאחד מלשונות הגאולה.

כל דור והניסיונות שלו, בדורות עברו היו נסיונות ההשכלה, הציונות וכו', בזמננו עיקר הניסיון הוא החשיפה לכל הנעשה בעולם, והוא ניסיון בין לגדולים ובין לקטנים, וממילא כל אחד צריך לגדור את עצמו, ויקיים בעצמו ולקחתי אתכם לי לעם, עם נימוסין.

התאספנו כאן לקום המשך לקרוא